III SA/Łd 270/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowoadministracyjne
Sędziowie:
Ewa Alberciak
Janusz Furmanek /przewodniczący sprawozdawca/
Janusz Nowacki

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Furmanek (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Janusz Nowacki Sędzia WSA Ewa Alberciak Protokolant asystent sędziego Agata Brolik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ł. – Centrum Kształcenia Zawodowego w P. – Oddziału Terenowego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ł. – Centrum Kształcenia Zawodowego w P. – Oddziału Terenowego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Uzasadnienie: Z. D. Z. w Ł. – Centrum Kształcenia Zawodowego w P. – Oddział Terenowy wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego P. T. z dnia […] nr […] utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy M. z dnia […], znak […] wydaną w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika.
W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. T. wniosło o jej oddalenie.
Pismem procesowym z dnia […], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. T. poinformowało Sąd, iż decyzją z dnia […], nr […] wydaną na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchyliło zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy M. z dnia […]. Do pisma Kolegium załączyło decyzję z dnia […].
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z 2002 r. ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę do dnia rozpoczęcia rozprawy.
W niniejszej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. T., działając na podstawie art. 54 § 3 powołanej ustawy, uwzględniło skargę Z. D. Z. w Ł. Oddziału Terenowego w P. i w trybie autoweryfikacji wydało decyzję z dnia […], nr […], którą uchyliło w całości decyzję własną z dnia […] nr […] oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy M. z dnia […], znak […].
Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.
Jedną z przyczyn uznania postępowania za bezprzedmiotowe jest uwzględnienie skargi w trybie autokontroli przez organ administracji, który wydał zaskarżone orzeczenie (art. 54 § 3 powołanej ustawy). Stąd skargę Z. D. Z. w Ł. – Centrum Kształcenia Zawodowego w P. należało uznać za bezprzedmiotową.
Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w punkcie 1 sentencji. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 201 § 1 tej ustawy.
A. B.

Uzasadnienie wyroku