III SA/Gl 1277/10 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:
Podatek akcyzowy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2010-04-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sędziowie:
Marzanna Sałuda /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Marzanna Sałuda po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.Z. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego (zabezpieczenia należności podatkowej) postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie wyroku

W niniejszej sprawie L. Z. złożyła skargę z dnia […] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego (zabezpieczenia należności podatkowej) zwracając się jednocześnie o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.Pismem procesowym z dnia […], przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie prawa pomocy, strona cofnęła skargę na w/w decyzję ostateczną wskazując, iż w związku z przekształceniem postępowań zabezpieczających w postępowania egzekucyjne rozstrzygnięcia jakie mogą zostać podjęte przez Sąd pozostają już obecnie dla niej bez znaczenia .Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) (zwaną dalej P.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.Z kolei art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.Mając na uwadze pismo strony z […] o cofnięciu skargi i stan sprawy należy uznać, iż w niniejszej sprawie doszło do skutecznego cofnięcia skargi, a Sąd nie stwierdził istnienia przesłanek niedopuszczalności skargi określonych w art. 60 P.p.s.a.Wobec tego, w oparciu o przywołane wyżej przepisy, Sąd orzekł, jak w sentencji.

Powr