III SA/Kr 200/10 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-03-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Bożenna BlitekGrażyna Danielec /przewodniczący/Halina Jakubiec /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Danielec WSA Halina Jakubiec (spr.) Sędziowie WSA Bożenna Blitek Protokolant Monika Wójcik po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 listopada 2009 r. nr […] w przedmiocie zasiłku rodzinnego postanawia umorzyć postępowanie

Uzasadnienie wyroku

Zaskarżoną przez A. W. decyzją z dnia 26.11.2009 r. znak: […] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Marszałka Województwa z dnia […] 2009r. Nr […] o przyznaniu A. W. zasiłku rodzinnego na dzieci D. W. i J. W. na okres od dnia 01 października 2007 r. do dnia 31 października 2007 r. wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz o odmowie przyznania skarżącej zasiłku rodzinnego na okres od 01 listopada 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.Za podstawę prawną decyzji przyjęto art. 3 pkt 1, art. 24, 4, 5 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) i § 18 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881).Decyzja zapadła w następujących okolicznościach stanu faktycznego:W dniu 31.07.2007r. A. W. wniosła o przyznanie jej prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na dzieci D. W. i J. W.W dniu […] 2009r. Nr […] wydana została przez Marszałka Województwa decyzja o przyznaniu A. W. zasiłku rodzinnego na dzieci D. W. i J. W. na okres od dnia 01 października 2007 r. do dnia 31 października 2007 r. wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz o odmowie przyznania skarżącej zasiłku rodzinnego na okres od 01 listopada 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.Za podstawę prawną decyzji przyjęto art. 5, 21, 23 a ust. 6 o świadczeniach rodzinnych, art. 73 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L Nr 149 z 1971 r.) i art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972r. w sprawie wykonania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. WE L Nr 74 z 1972r.).Ustalone zostało, że w sprawie zachodzi konieczność zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ze względu na aktywność zawodową męża skarżącej na terenie Wielkiej Brytanii. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami wydanie rozstrzygnięcia w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych w Polsce następuje po ustaleniu czy w danej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki do przyznania świadczenia wynikające z obowiązujących polskich przepisów, l tak stwierdzono, że dochód rodziny skarżącej w przeliczeniu na osobę od miesiąca października 2007r. przekroczył ustawowe kryterium dochodowe określone w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż wyniósł powyżej 504,00 zł miesięcznie. W tym miesiącu mąż skarżącej uzyskał dochód na terenie Wielkiej Brytanii. Łączny dochód rodziny w październiku 2007r. wyniósł 4764,31 zł, a w przeliczeniu na osobę 1191,08 zł. Od miesiąca października 2007r. prawo do zasiłku rodzinnego z tego względu nie przysługuje.Odwołując od w/w decyzji A. W. wniosła o ponowne rozpoznanie sprawy i przyznanie jej świadczeń rodzinnych we wnioskowanym zakresie. Zarzuciła organowi przedłużanie postępowania wyjaśniającego i dezinformację w kwestii jej praw odnośnie prawa do świadczeń rodzinnych, w tym niezapewnienie jej udziału w postępowaniu.Po rozpoznaniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało w dniu 26.11.2009r. opisaną na wstępie decyzję.Organ podzielił ustalenia faktyczne organu pierwszej instancji z tym, że wyjaśnił bliżej, iż dochód skarżącej stanowiący podstawę obliczeń dochodu ostatecznie przypadającego na członka rodziny ustalony został na bazie dochodu z roku 2006. Z zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego z 31.07.2007r. wynika, że skarżąca oraz jej mąż nie uzyskali żadnego dochodu. Jednakże z zaświadczenia z dnia 06.05.2009r. wynika, że w miesiącu październiku 2007r. mąż skarżącej uzyskał wynagrodzenie w wysokości 913,07 £ netto. Dochód ten zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005r. został przyjęty za dochód uzyskany po roku, z którego dochody stanowią podstawę o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W przeliczeniu na osobę w rodzinie wynosi 1191,08 zł i powoduje utratę przez skarżącą prawa do świadczeń rodzinnych od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu tj. od listopada 2007r.Na koniec organ odniósł się do zarzutu skarżącej o niezapewnieniu jej udziału w postępowaniu w ten sposób, iż podniósł, że umożliwił jej czynny udział w postępowaniu zgodnie z art. 10 Kpa, w szczególności poprzez zawiadomienie z dnia 10.07.2009r. umożliwił jej wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Ponadto pismem z dnia 29.07.2009r. zawiadomił skarżącą, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy nie jest możliwym zachowanie przez organ pierwszej instancji terminów załatwienia spraw administracyjnych.Decyzja powyższa stała się przedmiotem skargi A. W. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.Zarzuciła w niej organom opieszałość w orzekaniu o jej prawie do świadczenia rodzinnego a zwłaszcza to, że termin na wydanie decyzji o odmowie przyznania jej prawa do świadczenia rodzinnego przekroczył trzy miesiące a przez to jej mąż nie był w stanie złożyć w kraju, gdzie pracował kompletu dokumentów o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego. Wniosła także o ponowne merytoryczne sprawdzenie przebiegu postępowania.W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, wyjaśniając, że w istocie organ pierwszej instancji kierując się § 18 w/w rozporządzenia uwzględnił uzyskany przez męża skarżącej dochód w miesiącu październiku 2007r. i doliczył tę kwotę do dochodu rodziny skarżącej uzyskanego w roku 2006, co w konsekwencji spowodowało odmowę przyznania prawa do zasiłku rodzinnego od października 2007r.Zaznaczył jednocześnie, że Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 04.12.2009r. sygn. akt l OSK 710/09 utrwalił linię orzeczniczą w przedmiocie uwzględniania w dochodzie rodziny kwot uzyskanych (utraconych) po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w tym kierunku, że zaliczenie do dochodu rodziny kwot uzyskanych z wynagrodzenia za pracę po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych pozostaje w sprzeczności z art. 3 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W związku z tym organ uznał, że niezasadnie doliczono do dochodu skarżącej z roku 2006 dochód uzyskany w miesiącu październiku 2007r. Konsekwencją było wydanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu […] 2010r. decyzji znak […] na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) , art. 3 , 4, 5 ust. 1, 2,3, art. 6, 14, 24, 26 ustawy, o świadczeniach rodzinnych i § 15 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne w pkt I uwzględniającej skargę A. W. w całości oraz uchylającej zaskarżoną decyzję SKO a w pkt II uchylającej decyzję organu pierwszej instancji i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy w ten sposób, że: przyznano A. W. zasiłek rodzinny na dziecko D. W. w wysokości 64 zł miesięcznie w okresie od dnia 01.09.2007r. do 31.08.2008r, J. W. w wysokości 64 zł miesięcznie w okresie od dnia 01.09.2007r. do 31.08.2008r. oraz przyznano A. W. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez dzieci D. W. i J. W. w wysokości 100 zł za dziecko.Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] 2010r. znak […] została dołączona do akt postępowania.Na rozprawie w dniu 30.06.2010r. A. W. oświadczając, że podtrzymuje skargę, dodała, że otrzymała decyzję przyznającą jej zasiłek rodzinny ale decyzja ta nie została wykonana i dlatego z nią się nie zgadza. Nie skarżyła jej do Sądu, gdyż domaga się jedynie jej wykonania.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Przepis ten nie określa ani przesłanek, ani form, w jakich ma nastąpić przewidziane w tym przepisie "uwzględnienie skargi w całości". Organ dokonuje samokontroli pod względem zgodności z prawem w zakresie swojej właściwości we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga.Przez "uwzględnienie skargi w całości" należy rozumieć uwzględnienie skargi co do istoty sprawy, chyba, że skarżący wyraźnie wskazuje, że chodzi mu o inne rozstrzygnięcie. A. W., zaskarżając do sądu administracyjnego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26.11.2009r. wnosiła o ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy, kwestionując odmowę przyznania jej zasiłku rodzinnego za okres od 01 listopada 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r. Istotą sprawy było z tego względu orzeczenie o jej prawie do zasiłku w w/w okresie.Decyzja z […] 2010r. znak […] uchylająca zaskarżoną przez A. W. decyzję z 26.11.2009r. jednocześnie rozstrzygnęła sprawę co do istoty, gdyż wypowiedziała się o prawie skarżącej do zasiłku w kwestionowanym okresie, przez co nastąpiło skuteczne uwzględnienie skargi A. W. w całości przez organ administracyjny stosownie do treści w/w art. 54 § 3 ppsa.Postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi na decyzję z 26.11.2009r. A. W. stało się zatem bezprzedmiotowe. Decyzja nie funkcjonuje już w obrocie prawnym. A. W. nie zaskarżyła decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z […] 2010r. wydanej w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a a kwestia wykonania tej decyzji pozostaje w niniejszym postępowaniu poza kontrolą Sądu.Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 3 wyżej wskazanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie sądowoadministarcyjne podlega wobec powyższego umorzeniu.