I SA/Lu 664/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6559
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inne
Data:
2009-10-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Stwierdzono niezgodność z prawem zaskarżonego aktu
Sędziowie:
Anna Kwiatek /przewodniczący/
Krystyna Czajecka-Szpringer /sprawozdawca/
Wiesława Achrymowicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Kwiatek, Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz, Krystyna Czajecka-Szpringer (sprawozdawca), Protokolant Referent stażysta Julita Urbaś, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi B. H. na ocenę wydaną przez Agencję Wspierania Przedsiębiorczości z dnia […] nr […] w przedmiocie projektu I. stwierdza, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo; II. przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Agencję Wspierania Przedsiębiorczości; III. zasądza od Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na rzecz B. H. kwotę […] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku