VII SA/Wa 247/10 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-02-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę o wznowienie postępowania
Sędziowie:
Jolanta Augustyniak-PęczkowskaKrystyna Tomaszewska /sprawozdawca/Mirosława Kowalska /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosława Kowalska, , Sędzia WSA Jolanta Augustyniak – Pęczkowska, Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (spr.), Protokolant Katarzyna Zychora, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi L. S. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie o sygnaturze akt VII SA/Wa 1716/09 oddala skargę o wznowienie postępowania

Uzasadnienie wyroku

L. S. działając za pośrednictwem pełnomocnika radcy prawnego W. S. w dniu […] stycznia 2010 r. wniósł skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2009 r., w sprawie sygn. aktVII S.A./Wa 1716/09, żądając wznowienia postępowania w sprawie objętej skargą o wznowienie postępowania oraz zmiany wyroku z dnia 7 grudnia 2009 r. poprzez uchylenie zaskarżonej skargą decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] lipca 2009 r., sygn. […].Uzasadniając skargę o wznowienie postępowania podniósł, że nie został powiadomiony o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 7 grudnia 2009 r. pomimo złożonego i opłaconego pełnomocnictwa.Okoliczność ta świadczy o pozbawieniu skarżącego możliwości działania i obrony swych praw oraz należytej reprezentacji w toku prowadzonego postępowania.Nie zawiadomienie pełnomocnika skarżącego o terminie rozprawy przesądza o tym, że postępowanie dotknięte jest wadą nieważności, która to wada stanowi przesłankę jego wznowienia.Uzasadniając zachowanie terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego pełnomocnik skarżącego podniósł, iż o wydanym wyroku dowiedział się od skarżącego, który w dniu 14 stycznia 2010 r. zwrócił się z pytaniem o przebieg rozprawy.W tym samym dniu pełnomocnik skarżącego zapoznał się z aktami sprawy i dowiedział się, że nie został powiadomiony o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 7 grudnia 2009 r oraz, że w tym dniu zapadł wyrok oddalający skargę.Skarżący podtrzymał skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] lipca, sygn. […] podnosząc, że decyzja o skierowaniu skarżącego na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami jest sprzeczna z prawem albowiem na skutek zatarcia skazania nie było podstaw do jej wydania oraz brak jest podstaw do jej wykonania.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:Wstępne badanie skargi przeprowadzone w trybie art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ) dowiodło, że skarga opiera się na ustawowej podstawie wznowienia postępowania przewidzianej w art. 271 pkt 2 p.p.s.a polegającej na pozbawieniu strony należytej reprezentacji oraz możliwości działania w toczącym się postępowaniu.Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik skarżącego nie został powiadomiony o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 7 grudnia 2009 r pomimo, że w dniu 9 listopada 2009 r złożył pismo procesowe w którym zgłosił swoje przystąpienie do sprawy załączając pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty.Skarżący wniósł o wznowienie postępowania z zachowaniem wynikającego z art. 277 p.p.s.a. trzymiesięcznego terminu, który rozpoczął bieg w dniu w którym pełnomocnik skarżącego dowiedział się o wydanym wyroku co nastąpiło w dniu14 stycznia 2010 r.Konsekwencją wstępnego badania skargi w zakresie dopuszczalności wznowienia postępowania było zatem merytoryczne rozpoznanie sprawy w granicach, jakie zostały zakreślone podstawą wznowienia wynikającą z art. 282 § 1 p.p.s.a.Samorządowe Kolegium Odwoławcze w […] zaskarżoną decyzją z dnia […] lipca, sygn. […] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta […] z dnia […] maja 2009 r., nr […], wydaną na podstawie art. 114 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym( Dz. U. z 2005 r, Nr 108, poz. 908 ze zm) i orzekającą o skierowaniu L. S. na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji – egzamin teoretyczny i praktyczny w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B + E w zakreślonym terminie.Kolegium stwierdziło, iż odwołanie nie jest zasadne, albowiem nie jest trafne założenie, iż punkty karne, przyznawane na podstawie Prawa o ruchu drogowym są rodzajem środka karnego z kodeksu wykroczeń, jak i nietrafne są zasady zacierania skazania, którymi posługuje się skarżący.Niewątpliwym jest natomiast to, iż usunięcie wpisu ostatecznego z rejestru punktów karnych następuje z chwilą zatarcia skazania (ukarania) (vide Komentarz do Prawa o ruchu drogowym – W Kotowski oraz Komentarz – R. Stefański).Organ powołał się na art. 46 kodeksu wykroczeń, który stanowi:§ 1. Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary.§ 2. Jeżeli ukarany przed upływem okresu przewidzianego w § I popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie.Organ wskazał, iż z wniosku Komendanta […] Policji wynika, iż L. S. przypisano popełnienie wykroczeń w dniach:[…] października 2006 r., […] grudnia 2006 r., […] marca 2007 r., […] marca 2007 r. i[…] września 2007 r.Pomiędzy żadnym z kolejnych wykroczeń nie upłynął okres 2 lat, toteż żadne z wykroczeń nie uległo zatarciu na podstawie art. 46 § 1 kw.W tej sytuacji zatarcie wszystkich wykroczeń nastąpi wg zasady określonej w art. 46 § 2 kw – a więc w ciągu 2 lat od daty wykroczenia popełnionego najpóźniej.Wykroczenie to miało miejsce w dniu […] września 2007 r., toteż zatarcie skazania wszystkich wykroczeń nastąpi dopiero w dniu […] września 2009 r.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. akt VII S.A./Wa 1716/09 oddalił skargę L. Ł.Odnosząc się do zarzutów skargi, która była przedmiotem oceny w postępowaniu zakończonym wyrokiem z dnia 7 grudnia 2009 r. stwierdzić należy, iż wyrok zawiera prawidłową ocenę stanu prawnego i faktycznego sprawy.Wbrew zarzutowi skargi punkty karne stosowane wobec kierowców pojazdów ( art. 130 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym ) nie należą do środków karnych w rozumieniu przepisu art. 28 § 1 Kodeksu wykroczeń.Punkty karne są środkiem represji stosowanym wobec kierowcy pojazdu za naruszenie przepisów ruchu drogowego, a ich usunięcie z ewidencji zgodnie z art. 130 pkt 2 Prawo o ruchu drogowym następuje " po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba, że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć przypisana liczba punktów przekroczyłaby 24 punkty (…)".Z wniosku Komendanta Stołecznego Policji wynika, iż L. S. przypisano popełnienie wykroczeń w dniach: 5 października 2006 r., […] grudnia2006 r., […] marca 2007 r., […] marca 2007 r. i […] września 2007 r. polegających na niezastosowaniu się do znaku P-4 " linia podwójna ciągła", przekroczenie prędkości, naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem, niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.Za każde z popełnionych wykroczeń skarżący został ukarany mandatem karnym oraz otrzymał odpowiednią liczbę punktów karnych, których łączna wysokość wyniosła 25 punktów.Punkty karne wymierzone skarżącemu nie podlegały usunięciu z ewidencji z uwagi na treść art. 130 pkt 2 Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 05.108.908 ze zm ).Natomiast popełnione przez skarżącego wykroczenia za które został ukarany mandatem karnym nie uległy zatarciu na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu wykroczeń gdyż pomiędzy żadnym z kolejnych wykroczeń nie upłynął okres 2 lat.Skarżący ostatnie wykroczenie popełnił w dniu […] września 2007 r., dlatego zatarcie skazania wszystkich wykroczeń nastąpi dopiero w dniu […] września 2009 r. według zasady określonej w art. 46 § 2 kw.Sąd oddalił skargę o wznowienie postępowania uznając, iż stwierdzona podstawa wznowienia ( zarzut nieważności postępowania zakończonego wyrokiem z dnia 7 grudnia 2009 r. ) nie miała wpływu na treść uprzednio wydanego rozstrzygnięcia.Stosownie do art. 282 § 2 p.p.s.a. ponowne rozpoznanie sprawy sąd może zakończyć orzeczeniem oddalającym skargę o wznowienie postępowania, zmieniającym zaskarżone orzeczenie, uchylającym zaskarżone orzeczenie i odrzucającym skargę bądź uchylającym zaskarżone orzeczenie i umarzającym postępowanie.Katalog rozstrzygnięć przewidziany art. 282 § 2 p.p.s.a. nie pozwala na uchylenie wyroku z dnia 7 grudnia 2009 r dotkniętego wadą nieważności z jednoczesnym oddaleniem skargi jako nieuzasadnionej.W przypadku uchylenia wyroku z dnia 7 grudnia 2009 r. wydanego w postępowaniu dotkniętym wadą nieważności sąd musiałby stosownie do dyspozycji art. 282 § 2 p.p.s.a. odrzucić skargę bądź uchylając zaskarżone orzeczenie umorzyć postępowanie.W rozpoznawanej sprawie pomimo, że wyrok z dnia 7 grudnia 2009 r. wydany został w postępowaniu dotkniętym wadą nieważności nie zachodzą przesłanki do odrzucenia skargi bądź umorzenia postępowania.Skarga jest nieuzasadniona, a zarzut nieważności postępowania pozostaje bez wpływu na treść uprzednio wydanego wyroku.Z tych przyczyn na podstawie art. 282 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm ) orzeczono jak w sentencji wyroku.