I FSK 1202/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane: III SA/Gl 1417/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-06-30
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Barbara Wasilewska
Grażyna Jarmasz
Jan Zając /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Zając (sprawozdawca), Sędzia NSA Barbara Wasilewska, Sędzia NSA (del.) Grażyna Jarmasz, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej S. C. K. – I. O. Spółki z o. o. z/s w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 marca 2008 r., sygn. akt III SA/Gl 1417/07 w sprawie ze skargi S. C. K. – I. O. Spółki z o. o. z/s w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 31 lipca 2007 r., nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od S. C. K. – I. O. Spółki z o. o. z/s w B. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w K. kwotę 1200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku