I FSK 1450/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane: I SA/Bk 122/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-08-13
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Barbara Wasilewska
Grażyna Jarmasz
Jan Zając /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Zając (sprawozdawca), Sędzia NSA Barbara Wasilewska, Sędzia NSA (del.) Grażyna Jarmasz, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Bk 122/08 w sprawie ze skargi R. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 30 stycznia 2008 r., nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2004 r. 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od R. G. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 3600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku