I FSK 1618/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane: I SA/Bk 171/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-09-01
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Barbara Wasilewska /sprawozdawca/
Grażyna Jarmasz
Jan Zając /przewodniczący/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Zając, Sędzia NSA Barbara Wasilewska (sprawozdawca), Sędzia NSA (del.) Grażyna Jarmasz, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. Spółki z o. o. w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Bk 171/08 w sprawie ze skargi W. Spółki z o. o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 12 marca 2008 r., nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik, listopad i grudzień 2003 r. 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od W. Spółki z o. o. w B. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. kwotę 5400 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku