II SA/Łd 356/10 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:
Budowlane prawo
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2010-04-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna StępieńSławomir WojciechowskiTomasz Zbrojewski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 7 lipca 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tomasz Zbrojewski (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Anna Stępień Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski Protokolant asystent sędziego Agnieszka Gortych-Ratajczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2010 roku sprawy ze skargi C. S. na postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia […] nr […] znak: […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2. przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokatowi J. P. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. […] kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu C. S., zawierającą należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki przewidzianej dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie wyroku

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę C. S. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia […] w przedmiocie nakazu rozbiórki budynku mieszkalnego położonego na nieruchomości przy ul. A 19a w P..Pismem z dnia 26 listopada 2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P., działając na podstawie art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wezwał C. S. do wykonania obowiązku polegającego na rozbiórce budynku mieszkalnego, informując, że w razie jego niewykonania, po upływie 7 dni, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.W dniu 29 grudnia 2009 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P. wystawił tytuł wykonawczy, który został doręczony zobowiązanemu w dniu 4 stycznia 2010 r.W dniu 12 stycznia 2010 r. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w P. zobowiązany, w oparciu o art. 33 pkt 8 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgłosił zarzut w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie zobowiązany wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa w związku z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Strona wskazała, że w dniu 24 grudnia 2009 r. wystąpiła do Starosty Powiatu […] z wnioskiem o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych na podstawie art. 9 ustawy Prawo budowlane.Postanowieniem z dnia […] Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P., działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa w związku z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wskazano, że wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych nie ma charakteru zagadnienia wstępnego w stosunku do prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Wniosek taki może być bowiem złożony jedynie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.W zażaleniu na powyższe postanowienie C. S. podniósł, że ma świadomość, że wniosek o odstępstwo od warunków technicznych składa się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednak skarżący tego uczynić nie mógł i nie musiał, gdyż decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskał. Zdaniem strony nie było podstaw do składania wniosku, skoro powołany organ wydał pozwolenie na budowę i przyjął odbiór budynku mieszkalnego.Postanowieniem z dnia […] […] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł., działając w oparciu o art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 oraz art. 97 § 1 pkt 4 kpa, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W motywach organ wskazał, że w postępowaniu egzekucyjnym nie znajduje zastosowania art. 97 § 1 pkt 4 kpa dotyczący zawieszenia postępowania. Organ II instancji wyjaśnił, że art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji odsyła wprawdzie do uregulowań zawartych w kpa, nakazując ich odpowiednie zastosowanie, jednak dotyczy to kwestii nieobjętych wprost unormowaniem ustawy. W treści art. 56 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wymienione zostały w sposób wyczerpujący przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, wśród których nie wskazano na wystąpienie zagadnienia wstępnego. Z tego też powodu do zawieszenia postępowania nie mogą być brane pod uwagę inne okoliczności, choćby te wynikające z art. 97 § 1 kpa. Wobec powyższego organ uznał, że wystąpienie o zgodę na odstępstwo od warunków techniczno – budowlanych nie jest okolicznością uprawniającą do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Organ zwrócił również uwagę, że decyzją z dnia […] Starostwa […] umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych, wskazując, że wniosek o odstępstwo składa się przed wydaniem pozwolenia na budowę.W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi C. S. podniósł, że nie można po 30 latach od budowy domu żądać jego rozbiórki.W odpowiedzi na skargę […] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zaprezentowane w zaskarżonym postanowieniu.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.Przedmiotem niniejszego postępowania jest legalność postanowienia […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego.Jak wynika z akt sprawy C. S. wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego w P. z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa w związku z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). Jako podstawę żądania zawieszenia postępowania egzekucyjnego strona wskazała istnienie zagadnienia wstępnego w postaci wniosku, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), dotyczącego zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, złożonego do Starosty […].W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego organy administracji publicznej zasadnie odmówiły zawieszenia postępowania egzekucyjnego.Stosownie do art. 97 § 1 pkt 4 kpa organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Podkreślenia jednak wymaga, iż przepis ten nie znajduje zastosowania na gruncie postępowania egzekucyjnego.Przepis art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji istotnie odsyła do stosowania przepisów kpa, jednak należy zwrócić uwagę na zakres i sposób stosowania przepisów kpa. Odpowiednie stosowanie regulacji kpa oznacza bowiem, iż niektóre z jego postanowień znajdą zastosowanie wprost, inne stosować należy z modyfikacjami, a jeszcze inne w ogóle nie będą miały zastosowania. Przepisy kpa na gruncie postępowania egzekucyjnego mogą być zatem stosowane jedynie uzupełniająco w przypadkach, gdy regulacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji okaże się niekompletna.Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulują odmienne procedury – odpowiednio: procedurę ustanawiania obowiązków i procedurę ich egzekwowania. Jak trafnie wskazano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 1998 r. o sygn. akt I SA/Lu 369/97 (System Informacji Prawnej LEX nr 33389) odmienności te powodują, że konstrukcje prawne celowościowo podobnych instytucji przedstawiają się odmiennie np. w zakresie przesłanek ich stosowania. Skutki tej odmienności znajdują wyraz m.in. w przypadku instytucji zawieszenia postępowania. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera bowiem samodzielne, charakterystyczne dla tego postępowania, przesłanki jego zawieszenia. Zostały one wymienione w przepisach art. 56 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Brak jest zatem podstaw do stosowania w zakresie instytucji zawieszenia postępowania egzekucyjnego przepisów art. 97 kpa.Wzmiankować co prawda wypada, że w treści art. 56 § 1 pkt 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji znajduje się odesłanie do przesłanek zawieszenia postępowania egzekucyjnego zawartych w innych ustawach, jednak celem ustawodawcy było odesłanie do uregulowań szczególnych, nie zaś kpa.Reasumując należy stwierdzić, iż zaskarżone postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego odpowiada prawu. Bez znaczenia natomiast pozostaje kwestia charakteru prawnego wniosku o zgodę na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych, o której mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane, gdy zważymy, że przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w ogóle nie dopuszczają możliwości zawieszenia postępowania egzekucyjnego ze względu na wystąpienie zagadnienia wstępnego związanego z egzekwowanym obowiązkiem.Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 151 p.p.s.a., oddalił skargę.a.tp.