II OZ 626/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: II SA/Po 77/09
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-06-30
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Bożena Walentynowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bożena Walentynowicz po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 maja 2009 r., II SA/Po 77/09 wzywające B. D. i A. S. działających w ramach Spółki cywilnej […] do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego od skargi B. D. i A. S. działających w ramach Spółki cywilnej […] na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia […] grudnia 2008 r., Nr […] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na podstawie art. 220 § 1 i § 3 w związku z art. 214 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), zwanej dalej "ppsa", stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), zwanego dalej "rozporządzeniem", zarządzeniem z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Po 77/09, wezwał B. D. i A. S. do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł od skargi B. D. i A. S. działających w ramach Spółki cywilnej […] na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia […] grudnia 2008 r. w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych.
Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyła B. D. podnosząc, że Sąd nie rozstrzygnął jeszcze kwestii dotyczącej złożenia przez nią kolejnego wniosku o przyznanie prawa pomocy wraz ze sprzeciwem wniesionym od postanowienia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2009 r. odmawiającego przyznania jej prawa pomocy. Skarżąca stwierdziła, że Sąd powinien najpierw rozstrzygnąć w przedmiocie sprzeciwu oraz kolejnego wniosku, a potem dopiero wzywać ją do uiszczenia wpisu.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 214 § 1 ppsa zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych zobowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, § 2 tego artykułu stanowi natomiast, że pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie. W przeciwnym razie każda z tych osób uiszcza opłatę oddzielnie stosownie do swojego uprawnienia lub obowiązku. Zgodnie zaś z art. 220 § 1 przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wpis w niniejszej sprawie został ustalony, przez Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na podstawie § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w okolicznościach niniejszej sprawy zobowiązanie B. D. przez Sąd I instancji do uiszczenia wpisu od skargi należy uznać za słuszne i zgodne z prawem. Stosownie bowiem do § 2 ust. 3 pkt 1 powyższego rozporządzenia wpis stały wynosi 500 zł w sprawach skarg z zakresu budownictwa i architektury, zaś skarga w sprawie niniejszej bezsprzecznie jest skargą złożoną w sprawie z zakresu budownictwa i architektury.
Odnosząc się do kwestii podniesionych w zażaleniu wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 17 lipca 2009 r., sygn. akt II OZ 627/09, oddalił zażalenie skarżącej na postanowienie Sądu I instancji odrzucające sprzeciw skarżącej od postanowienia odmawiającego przyznania jej prawa pomocy, co ma ten skutek, że postanowienie to stało się prawomocne. Kwestia złożenia przez skarżącą nowego wniosku o przyznanie prawa pomocy zostanie natomiast rozstrzygnięta przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, zaś do czasu jej rozstrzygnięcia skarżąca nie ma obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi, do którego została wezwana.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na mocy art. 184 w związku z art. 197 oraz 198 ppsa.

Uzasadnienie wyroku