II SA/Po 669/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6138 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rada Miasta
Data:
2009-09-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części
Sędziowie:
Danuta Rzyminiak-Owczarczak /sprawozdawca/
Elwira Brychcy
Jolanta Szaniecka /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Szaniecka Sędziowie Sędzia WSA Elwira Brychcy Sędzia WSA Danuta Rzyminiak – Owczarczak(spr.) Protokolant Starszy sekretarz sądowy Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi S. K. na uchwałę Rady Miejskiej K. z dnia (…) Nr (…) zmienioną uchwałą Nr (…) z dnia (…) w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy I. stwierdza nieważność § 13 ust. 2 pkt 5 zaskarżonej uchwały II. zasądza od Rady Miejskiej K. na rzecz skarżącego kwotę (…) zł (…) tytułem zwrotu kosztów postępowania III. określa, że zaskarżona uchwała w części określonej w pkt. I wyroku nie może być wykonana. /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak /-/J. Szaniecka /-/ E. Brychcy

Uzasadnienie wyroku