II SA/Sz 716/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-06-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Makowska /sprawozdawca/
Iwona Tomaszewska
Katarzyna Grzegorczyk-Meder /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Makowska (spr.),, Sędzia NSA Iwona Tomaszewska, Protokolant Joanna Białas-Gołąb, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2009r. sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę

Uzasadnienie wyroku