II SA/Sz 1126/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Elżbieta Makowska
Iwona Tomaszewska /sprawozdawca/
Katarzyna Grzegorczyk-Meder /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Makowska,, Sędzia NSA Iwona Tomaszewska (spr.), Protokolant Joanna Białas-Gołąb, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2009r. sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego I uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta z dnia […] r. Nr […], II stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu.

Uzasadnienie wyroku