IV SA/Wr 302/09 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:
Pomoc społeczna
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Henryk Ożóg /przewodniczący sprawozdawca/
Tadeusz Kuczyński
Wanda Wiatkowska-Ilków

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Ożóg (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński, Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków, Protokolant Jolanta Pociejowska, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi R. Ch.-O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia […] nr […] w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty głównej świadczenia nienależnie pobranego oraz odsetek ustawowych od tego świadczenia I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. nie orzeka w przedmiocie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie wyroku