II SA/Op 269/09 – Postanowienie WSA w Opolu


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-08-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Ewa Janowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w W. na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia […], nr […] w przedmiocie pozwolenia na budowę postanawia: zawiesić postępowanie.
Uzasadnienie: A Sp. z o.o. w W., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia […], nr […], uchylającą decyzję Prezydenta Miasta Opola z dnia […], zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą A Sp. z o.o. pozwolenia na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w O. przy ul. […] na działce nr A k.m. […] obręb […] i przekazującą sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
W odpowiedzi na skargę Wojewoda Opolski podtrzymał w całości argumentację przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.
W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w dniu 1 października 2009 r. odpis odpowiedzi na skargę przesłany został stronie skarżącej oraz wraz z odpisem skargi uczestnikom postępowania. Jednocześnie też, w dniu 1 października 2009 r. stronom i uczestnikom postępowania przesłano zawiadomienie o rozprawie.
Korespondencja adresowana do D. K. i M. K., będących uczestnikami postępowania, została zwrócona do Sądu z adnotacją o braku doręczenia przesyłki z uwagi na to, że adresat wyprowadził się.
Z powodu nieskutecznego doręczenia korespondencji sądowej, w wykonaniu zarządzenia z dnia 14 października 2009 r., wezwano stronę skarżącą do wskazania – w terminie 14 dni- aktualnego adresu D. i M. K., pod rygorem zawieszenia postępowania. Jednocześnie też, o podanie aktualnego adresu wskazanych osób zwrócono się do J., J. i B. K.- będących również uczestnikami postępowania.
Odpowiadając na wezwanie, w piśmie z dnia 20 października 2009 r., J., B. i J. K. oświadczyli, iż M. K. zmarła w dniu 7 stycznia 2004 r., a D. K. przebywa czasowo za granica, jednakże jej tymczasowy adres zamieszkania nie jest im znany.
Następnie, w odpowiedzi na pismo o przedłożenie do akt sądowych odpisu aktu zgonu M. K., adresowane do Urzędu Stanu Cywilnego w O., w dniu 2 listopada 2009 r. do Sądu wpłynął odpis skrócony aktu zgonu uczestniczki postępowania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
postępowanie sądowoadministracyjne należało zawiesić.
W myśl art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) – zwanej P.p.s.a., Sąd zawiesza postępowanie z urzędu między innymi w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego. Stosownie do art. 12 P.p.s.a. za stronę postępowania uważa się przy tym również jego uczestnika.
Przepis art. 124 §1 pkt 1 P.p.s.a. określa obligatoryjną przyczynę zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego. Jest on kategoryczny, a jedyny wyjątek odstąpienia od obowiązku zawieszenia postępowania w wypadku śmierci strony (uczestnika) przewidziany został w art. 124 § 3 P.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem, w razie śmierci strony nie zawiesza się zatem postępowania jedynie wtedy, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.
W niniejszej sprawie okoliczność, o której mowa w art. 124 §3 P.p.s.a., bez wątpienia nie zaistniała. Przedmiotem postępowania jest bowiem decyzja wydana w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę skarżącej spółce. Nie odnosi się ona zatem wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłej M. K. – będącej uczestnikiem postępowania. Zauważyć przyjdzie, że prawa i obowiązki związane z decyzją o pozwoleniu na budowę mogą przechodzić na następców prawnych, co jest związane z ich majątkowym i zbywalnym charakterem.
W konsekwencji, jeżeli ustalono, że uczestniczka postępowania – M. K. nie żyje, a wyjątek wynikający z art. 124 § 3 P.p.s.a. nie ma w sprawie zastosowania, stwierdzić należało, że w niniejszej sprawie zaistniała podstawa do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w oparciu o art. 124 §1 pkt 1 P.p.s.a., do dnia zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłej albo do dnia ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku (art. 128 § 1 pkt 1 i § 2 P.p.s.a.).
Z tych przyczyn na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 P.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku