II SA/Lu 23/10 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:
Egzekucyjne postępowanie
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2010-01-13
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Witold Falczyński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i W. D. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] r., nr […] w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie wyroku

Od skargi jako pisma wszczynającego postępowanie pobiera się wpis (art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), dalej ppsa, który należy uiścić przy wniesieniu skargi do sądu (art. 219 § 1 w zw. z art. 212 § 1 ppsa).A. i W. małż. D., wnosząc skargę nie uiścili należnego wpisu, który w rozpatrywanej sprawie jest wpisem stosunkowym w kwocie 1500 zł (§ 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 221, poz. 2193).W tej sytuacji skarżący zostali wezwani w trybie art. 220 § 1 ppsa do uiszczenia wpisu od skargi. Do dokonania tych czynności zakreślono skarżącym siedmiodniowy termin pod rygorem odrzucenia skargi.Stosowne wezwanie i pouczenie zostało odebrane przez W. D. w dniu 4 maja 2010 r. (k. 40 akt sądowych). Natomiast przesyłka skierowana do A. D. – zawierające powyższe wezwanie – została zwrócona do Sądu po dwukrotnym awizowaniu w dniach 22 kwietnia i 30 kwietnia 2010r., na skutek nie podjęcia jej przez skarżącą (k. 41 akt sądowych). Sąd uznał, że korespondencja sądowa zawierająca powyższe wezwanie, a także pouczenia o terminie i skutkach jego niewykonania została skarżącej doręczona w dniu 7 maja 2010 r. w trybie art. 73 ppsa, tj. z upływem czternastego dnia od pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej.W związku z powyższym termin do uiszczenia wpisu upłynął dla W. D. w dniu 12 maja 2010r., a dla A. D. w dniu 7 maja 2010r.Termin określony w wezwaniu upłynął bezskutecznie, gdyż skarżący nie uiścili wpisu od skargi.W tej sytuacji zgodnie z art. 220 § 3 ppsa skarga podlega odrzuceniu, ponieważ pomimo wezwania nie został uiszczony od niej należny wpis.Z tych względów należało orzec jak w sentencji postanowienia..