I SA/Bk 487/09 – Postanowienie WSA w Białymstoku


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Urszula Barbara Rymarska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia […] sierpnia 2009 r. Nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe 2006 r. postanawia 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić skarżącemu A. F. O. uiszczony wpis sądowy w kwocie 179 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć złotych).
Uzasadnienie: Pełnomocnik Pana A. F. O. wniosła do tut. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z […] sierpnia 2009 r. nr […], wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe 2006 r.
Zarządzeniem Przewodniczącego tut. Wydziału z 27 października 2009 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 179 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.
Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że odpis powyższego zarządzenia został doręczony w dniu 2 listopada 2009 r. W wyznaczonym terminie tj. do 9 listopada 2009 r. brak formalny skargi nie został uzupełniony. Jak wynika natomiast z akt sprawy, wpis sądowy został uiszczony dopiero 10 listopada 2009 r. (k. 18), a więc z jednodniowym uchybieniem terminu do dokonania tej czynności.
Zgodnie z art. 220 ( 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd. W niniejszej sprawie skarżący mimo wezwania nie uzupełnił w wyznaczonym terminie wpisu sądowego, stąd zachodziła przesłanka określona w przywołanym przepisie.
Dlatego też, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.
O zwrocie wpisu Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. "a" ww. ustawy.

Uzasadnienie wyroku