I SA/Go 380/10 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Rada Gminy
Data:
2010-04-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
Sędziowie:
Dariusz Skupień /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Skupień po rozpoznaniu z urzędu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 sierpnia 2010 r. sprawy w przedmiocie sprostowania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Go 380/10 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Rady Gminy z dnia […] r. nr XXX/234/2005 w przedmiocie zwolnienia w podatku od środków transportowych postanawia sprostować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Go 380/10 w ten sposób, że w rubrum sentencji na początku wiersza 13 "na decyzję" zastąpić "na uchwałę".

Uzasadnienie wyroku

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowelub inne oczywiste omyłki.W komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Go 380/10 na skutek oczywistej omyłki wpisano w wierszu 13 sentencji orzeczenia "na decyzję". Jak wynika z akt sprawy przedmiotem skargi była uchwała Rady Gminy, a zatem wpisanie decyzjijako zaskarżonego aktu w komparycji postanowienia było skutkiem wyłącznie błędu pisarskiego.Z powyższych względów na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) należało orzec jak w sentencji postanowienia.