II SA/Op 229/10 – Postanowienie WSA w Opolu


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Ochrona środowiskaOdrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-04-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Grażyna Jeżewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia […], nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie wyroku

W piśmie z dnia 22 lutego 2010 r., wniesionym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, oznaczeni z imienia i nazwiska mieszkańcy O., wyrazili niezadowolenie z rozstrzygnięć organów administracji publicznej w sprawie dotyczącej negatywnego oddziaływania na środowisko składu węgla T.K., zlokalizowanego w O. określając, że decyzja wydana w tej sprawie jest ostateczna, a postępowanie zostało umorzone.W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie skargi, wskazując jako przedmiot zaskarżenia decyzję tegoż organu z dnia […], nr […], umarzającą postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji Starosty Strzeleckiego z dnia […], nr […], o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania, w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach przeznaczonych na cele mieszkaniowo – usługowe, na które oddziałuje skład opału zlokalizowany w O. przy ul. […] (działka nr A. z k.m. […]). Jednocześnie też Kolegium poinformowało, że decyzją z dnia […], nr […], uchyliło wskazaną decyzję pierwszoinstancyjną i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.Sprawa ze skargi, wskazanego w piśmie z dnia 22 lutego 2010 r., H.B. wpisana została w Sądzie pod sygn. akt II SA/Op 229/10 i stanowi przedmiot niniejszego postępowania.W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, z dnia 8 kwietnia 2010 r., skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł, w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi, jak również do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi oraz wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu lub zaskarżonej czynności, w szczególności, czy skarży tylko decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, z dnia […], nr […], czy też decyzję tego organu z dnia […], nr […]; w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.Powyższe wezwania przesłane zostały w jednej przesyłce pocztowej, na adres podany w skardze.W związku z zainicjowanym przez tut. Sąd postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym nadania w dniu 13 kwietnia 2010 r. przesyłki poleconej priorytetowej nr RR […], pismem z dnia 28 lipca 2010 r. Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Opolu wraz z jednoczesnym przesłaniem kserokopii dowodu odbioru, poinformowała, iż reklamowana przesyłka o w/w numerze przesyłki skierowana do H.B., została doręczona w dniu 19 kwietnia 2010 r.Termin do uzupełnienia braków formalnych upłynął w dniu 26 kwietnia 2010 r., natomiast do uiszczenia wpisu w dniu 21 czerwca 2010 r.Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżący nie uiścił wpisu od skargi, jak również nie uzupełnił jej braków formalnych.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Skargę należało odrzucić.Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., określa wymogi formalne przewidziane dla skargi. Stanowi on, iż skarga powinna spełniać wymogi przewidziane dla pism w postępowaniu sądowym, a ponadto winna również zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności (pkt 1); oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy (pkt 2) oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (pkt 3).Niezachowanie wymogów formalnych skargi skutkuje, zgodnie z art. 49 § 1 P.p.s.a., wezwaniem skarżącego przez Sąd do usunięcia jej braków w wyznaczonym terminie. W razie natomiast ich nieuzupełnienia, bądź uzupełnienia po upływie wyznaczonego terminu, Sąd odrzuca skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.Z wniesionej w niniejszej sprawie skargi nie wynika jakiego konkretnie aktu, bądź czynności organu skarga ta dotyczy. Wskazano w niej jedynie na ostateczność decyzji oraz umorzenie postępowania. W sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach, na które oddziałuje skład opału w O., Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało natomiast w dniu […] decyzję nr […], którą umorzyło postępowanie odwoławcze dotyczące decyzji organu pierwszej instancji o umorzeniu postępowania, jak również decyzję nr […], uchylającą decyzję pierwszoinstancyjną i przekazującą sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.Uznać tym samym należało, że skarga nie spełnia wymogów określonych w art. 57 § 1 pkt 1 P.p.s.a. Stosownie też do art. 49 §1 P.p.s.a., wezwano skarżącego do uzupełnienia braków skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, poprzez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu lub czynności, w szczególności zaś, czy skarży tylko decyzję nr […], czy także decyzję nr […].Jednocześnie, skarżący wezwany został także do uiszczenia wpisu od skargi. W myśl bowiem art. 230 § 1 i 2 P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a do takich pism należy skarga, pobiera się wpis stosunkowy lub stały.Według przepisu § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), w sprawach skarg z zakresu ochrony środowiska i przyrody, nieobjętych wpisem stosunkowym, pobiera się wpis stały w wysokości 200 zł.Wpis ten, stosownie do art. 220 § 2 P.p.s.a. winien zostać uiszczony, w przypadku osób zamieszkałych za granicą, nie mających na terenie kraju ustanowionego przedstawiciela, w terminie nie krótszym niż dwa miesiące od doręczenia wezwania. Jego nieuiszczenie w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 220 § 3 P.p.s.a, skutkuje natomiast odrzuceniem skargi.W niniejszej sprawie, wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi jak i uiszczenia wpisu doręczone zostały skarżącemu skutecznie w dniu 19 kwietnia 2010 r., co wynika zarówno z przesłanego pisma Poczty Polskiej S.A. z dnia 28 lipca 2010 r. jak i załączonego do niej kserokopii dowodu odbioru. Zakreślony przez Sąd siedmiodniowy termin, do uzupełnienia braków formalnych skargi rozpoczął bieg w dniu 20 kwietnia 2010 r. i upłynął w dniu 26 kwietnia 2010 r. Natomiast z uwagi, iż termin oznaczony w miesiącach rozpoczyna się w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie początkujące termin, a nie w dniu następującym po tym zdarzeniu, jak to ma miejsce w przypadku terminów oznaczonych w dniach (art. 111 § 2 k.c.), dwumiesięczny termin do uiszczenia wpisu, rozpoczął swój bieg w dniu 19 kwietnia 2010 r. i upłynął, zgodnie z regułą, iż termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, z dniem 19 czerwca 2010 r. (sobota). Zgodnie z art. 83 § 2 P.p.s.a., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy, zatem ostatni dzień do uiszczenia wpisu w niniejszej sprawie upływał w dniu 21 czerwca 2010 r.Pomimo prawidłowego wezwania i pouczenia o skutkach niewykonania obowiązków wynikających z wezwań, do czasu upływu terminu (a nawet do czasu wydania niniejszego postanowienia), skarżący nie uzupełnił jednak braków formalnych skargi oraz nie uiścił wymaganego wpisu. Uznać tym samym należało, iż w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki odrzucenia skargi, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 P.p.s.a.Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.