II SA/Gd 479/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rada Gminy
Data:
2009-08-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Stwierdzono nieważność zaskarżonego aktu
Sędziowie:
Jolanta Górska /sprawozdawca/
Katarzyna Krzysztofowicz
Wanda Antończyk /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska (spr.) Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz Protokolant Starszy Referent Izabela Adamowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego na uchwałę Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2005 r. nr XXXI/285/05 w przedmiocie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. określa, że uchwała nie może być wykonana.

Uzasadnienie wyroku