II SA/Gd 605/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Mariola Jaroszewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. B. i L. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 lipca 2009 r., Nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości postanawia odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Opisanym wyżej zaskarżonym postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 20 maja 2009 r. Nr […] ustalającej T. i L. B. opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Skargę na postanowienie SKO złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku T. i L. B., domagając się jego uchylenia.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 2 października 2009 r. skarżący wezwani zostali do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia otrzymali skarżący w dniu 9 października 2009 r. (vide: potwierdzenie odbioru k. 11).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.
Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie została uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.
W rozpoznawanej sprawie termin siedmiodniowy dla uiszczenia wpisu sądowego upłynął dla skarżących w dniu 16 października 2009 r. i jak wynika z akt nie został uiszczony (vide: notatka urzędowa z dnia 12 listopada 2009 r. k. 12).
Wobec nieuiszczenia wpisu sądowego w zakreślonym ustawowym terminie, skarga podlegała odrzuceniu, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 220 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku