III SA/Łd 443/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Data:
2009-09-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Ewa Alberciak /sprawozdawca/
Janusz Furmanek /przewodniczący/
Janusz Nowacki

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Furmanek Sędziowie Sędzia NSA Janusz Nowacki Sędzia WSA Ewa Alberciak (spr.) Protokolant asystent sędziego Agata Brolik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi R.K. na postanowienie […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Ł. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie zwrotu pisma 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi E.W – C. prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł., przy ul. […] kwotę 292,80 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa 80/100) złote obejmującą podatek od towarów i usług oraz kwotę 17 (siedemnaście) złotych stanowiącą opłatę skarbową od pełnomocnictwa, łącznie kwotę 309,80 (trzysta dziewięć 80/100) złotych – tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym skarżącemu R.K. i kwotę powyższą nakazuje wypłacić adwokatowi E. W. – C. z funduszów Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie wyroku