I SA/Bd 628/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-09-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję w części
Sędziowie:
Halina Adamczewska-Wasilewicz /sprawozdawca/
Izabela Najda-Ossowska
Mirella Łent /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Mirella Łent Sędziowie: sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz (spr) Protokolant po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 03 listopada 2009r. sprawy ze skargi R. w T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od maja do grudnia 2003r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2003r., 2. oddala skargę w pozostałej części, 3. określa, że zaskarżona decyzja w części, o której mowa w punkcie 1 nie podlega wykonaniu, 4. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w B. na rzecz R. w T. kwotę 676 złotych (sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku