II SA/Bd 701/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2010-07-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Zwolniono od kosztów sądowych
Sędziowie:
Michał Kujawa /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2010r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w […] z dnia […] czerwca 2010r., znak: […] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku postanowił: zwolnić od kosztów sądowych

Uzasadnienie wyroku

W dniu […] lipca 2010r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) D. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Konieczność przyznania prawa pomocy strona skarżąca uzasadnia trudną sytuacją finansową. Skarżący zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z bezrobotną żoną oraz dwójką dzieci w wieku: 8 i 6 lat. Dochód gospodarstwa wynosi […] zł miesięcznie. Wnioskodawca jest właścicielem domu o powierzchni 100 m2, nieruchomości rolnej o powierzchni […] ha oraz samochodu osobowego – rok produkcji 2003. Oświadczył, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych.Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy polega na tym, iż strona zostaje zwolniona przez Sąd od kosztów sądowych oraz uzyskuje uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia jego wynagrodzenia i wydatków ( art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.)Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w swoim utrzymaniu. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż skarżący uzyskuje wprawdzie dochód, jednakże w przeliczeniu na jedną osobę wynosi on zaledwie […] zł. Przy czym należy podkreślić, że praktycznie jest on w całości przeznaczany na utrzymanie rodziny, gdyż żona skarżącego jest osobą bezrobotną a na utrzymaniu mają dwójkę małych dzieci, tak więc skarżący nie miałby z czego pokryć jakichkolwiek nawet niskich kosztów postępowania.Podkreślenia wymaga, że sytuacja majątkowa skarżącego nie uległa zasadniczej zmianie od czasu wydania postanowień z dnia 10 października 2008r., 31 października 2008r. w zakresie przyznania adwokata oraz 19 czerwca 2009r. w zakresie przyznania prawo pomocy w zakresie całkowitym.Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono skarżącego zwolnić od kosztów sądowych.

Powr