IV SA/Gl 151/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-02-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Ustanowiono adwokata
Sędziowie:
Małgorzata Walentek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: , Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Walentek, , po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […] Nr […] w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy postanawia: ustanowić adwokata dla skarżącego;
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 23 lipca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […] Nr […].
Następnie, to jest w dniu […] skarżący złożył do Sądu pismo procesowe, w treści którego wniósł o ustanowienie pełnomocnika powołując się na okoliczność pozostawania w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Wniosek ten został przez stronę potwierdzony na urzędowym formularzu "PPF", w którym poszerzono jego zakres podając, iż przedmiotem żądania jest nie tylko ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego w osobie adwokata lecz także zwolnienie od kosztów sądowych.
W treści rzeczonego formularza wnioskodawca oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z pełnoletnim synem, nad którym sprawuje opiekę z uwagi na jego chorobę. Równocześnie zadeklarował, iż posiada mieszkanie o powierzchni 50,9 m2. Nie dysponuje natomiast żadnymi zasobami pieniężnymi ani przedmiotami o wartości przekraczającej 3.000 Euro.
Miesięczny dochód gospodarstwa domowego skarżącego określony został w kwocie 1.177 zł, na którą składają się: pobierane przezeń świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) i zasiłek rehabilitacyjny (153 zł) oraz renta socjalna jego syna w wysokości 504 zł.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje.
Stosownie do art. 243 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p.p.s.a., stronie na jej wniosek może zostać przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 §1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może być udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.
Na wstępie należy odnotować, że skarga w niniejszej sprawie została wniesiona na decyzję wydaną w zakresie zasiłku celowego będącego jednym ze świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728 ze zm.). Zgodnie zaś z art. 239 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.
Skarżący korzysta zatem w niniejszej sprawie ze zwolnienia od kosztów sądowych z mocy samego prawa, a w rezultacie jego wniosek o zwolnienie od rzeczonych kosztów jest bezprzedmiotowy i jako taki nie podlega on rozpoznaniu.
Odnosząc się natomiast do wniosku J. W. o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego godzi się przywołać zasadę wyrażoną w art. 246 §1 pkt 2 p.p.s.a. Stosownie do jej brzmienia, przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym (czyli po myśli art. 245 §3 tej ustawy, mogącym obejmować między innymi ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie uiścić pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Ocena stanu majątkowego i sytuacji życiowej skarżącego dokonana z uwzględnieniem rozmiaru opłat, jakie mogą wiązać się z reprezentowaniem w sprawie przez adwokata doprowadziła do konkluzji, że przedstawiony wyżej wymóg został przezeń zachowany.
Z oświadczeń zawartych we wniosku wynika bowiem, że nie posiada on żadnych zasobów finansowych ani łatwego do spieniężenia majątku i utrzymuje się wraz z niepełnosprawnym synem, nad którym sprawuje opiekę, wyłącznie ze świadczeń stanowiących formę szeroko pojętej pomocy społecznej.
W tym stanie rzeczy Sąd, zważywszy wysokość wynagrodzeń, jakie są zazwyczaj pobierane przez fachowych pełnomocników za udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym, a w szczególności za sporządzenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że wydatki takie przekraczają możliwości płatnicze skarżącego a ich poniesienie mogłoby go narazić na szkodę w realizacji koniecznych potrzeb życiowych. Dlatego ustanowiono dla niego adwokata działając na podstawie art. 246 §1 pkt 2 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku