II SA/Ke 601/09 – Wyrok WSA w Kielcach


Sygnatura:
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rada Gminy
Data:
2009-10-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Beata Ziomek /sprawozdawca/
Jacek Kuza /przewodniczący/
Renata Detka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Kuza, Sędziowie Sędzia WSA Renata Detka,, Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.), Protokolant Asystent sędziego Dorota Pawlicka-Armańska, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2009r. sprawy ze skargi W. F. na uchwałę Rady Gminy z dnia 28 maja 2009 r. nr […] w przedmiocie likwidacji szkoły oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku