II SA/Łd 710/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Rada Miasta
Data:
2009-09-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Anna Stępień /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 18 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Stępień po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.O. i B.O. na uchwałę Rady Miasta Z. z dnia […] Nr […] w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Z. postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 18 maja 2009 roku radca prawny B. D. w imieniu P. O. i B. O. wezwał na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Radę Miasta Z. do usunięcia naruszenia prawa domagając się uchylenia lub zmiany uchwały Rady Miasta Z. z dnia […] roku Nr […] w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Z. w części dotyczącej zespołu przyrodniczo-krajobrazowego doliny A, poprzez przyjęcie w jego miejsce innej formy ochrony przyrody.
W odpowiedzi na powyższe wezwanie Przewodniczący Rady Miasta Z. pismem z dnia 27 maja 2009 roku poinformował stronę skarżącą o przystąpieniu
do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza.
Na podstawie wyjaśnień organu zawartych w piśmie z dnia 21 października 2009 roku Sąd ustalił, iż odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa doręczono stronie skarżącej w dniu 1 czerwca 2009 roku.
W dniu 6 sierpnia 2009 roku radca prawny B. D. w imieniu P. O. i B. O.a zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. uchwałę Rady Miasta Z. z dnia […] roku […] w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Z.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skargę należało odrzucić.
Po myśli art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może –
po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
Zaś stosownie do treści art. 53 § 2 w związku z art. 3 § 2 ust. 5 oraz art. 52 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., cytowanej dalej jako "p.p.s.a.") skargę na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.
Zatem dla skuteczności wniesienia skargi na akt prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego do sądu administracyjnego ustawodawca wymaga uprzedniego wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa (co też strona skarżąca uczyniła) oraz wniesienia tejże skargi w terminie zakreślonym
jak powyżej.
W niniejszej sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zaskutkowało odpowiedzią organu, którą doręczono stronie skarżącej w dniu 1 czerwca 2009 roku. Zatem ostatnim dniem 30-dniowego terminu do wniesienia skargi był 1 lipca 2009 roku. Jeżeli zatem skargę wniesiono w dniu 6 sierpnia 2009 roku nastąpiło
to z uchybieniem terminu.
Na marginesie należy wskazać, iż nawet gdyby przychylić się do poglądu strony skarżącej, że odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta Z. z dnia 27 maja 2009 roku nie była odpowiedzią merytoryczną to i tak skargę należałoby uznać
za spóźnioną, gdyż sześćdziesięcio-dniowy termin do wniesienia skargi liczony od dnia doręczenia wezwania do naruszenia prawa (20 maja 2009 roku) upłynął dnia 20 lipca 2009 roku.
Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zaś w myśl art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
Z uwagi na powyższe Sąd postanowił jak w sentencji.
m.ch.

Uzasadnienie wyroku