II FSK 1100/08 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane: I SA/Wr 1143/07
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-07-01
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Odrzucono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Bogusław Dauter /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Bogusław Dauter po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A.G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wr 1143/07 w sprawie ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 16 kwietnia 2007 r. nr […] w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległość podatkową spółki z ograniczoną odpowiedzialnością A. z tytułu podatku od towarów i usług za sierpień 1999 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną
Uzasadnienie: 1. Wyrokiem z 19 grudnia 2007 r., I SA/Wr 1143/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę A. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z 16 kwietnia 2007 r., nr […], w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu za zaległość podatkową spółki z o.o. A. z tytułu podatku od towarów i usług za sierpień 1999 r.
2. Na powyższe orzeczenie podatnik wniósł skargę kasacyjną zaskarżając wyrok w całości i wnosząc o "uchylenie w całości skarżącej decyzji oraz poprzedzającej jej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z 20 listopada 2004 r. ([…])" oraz o zasądzenie od organu administracji na rzecz skarżącego kosztów postępowania według norm przepisanych.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
3. Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.
Jak wynika z treści art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Przepis ten określa wymagania formalne, jakim powinna odpowiadać skarga kasacyjna. Są one dwojakiego rodzaju: wymagania przewidziane dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, wymienione w art. 46, 47 i 215 § 1 p.p.s.a. oraz wymagania szczególne dla skargi kasacyjnej, wyraźnie wskazane w art. 176. Oba rodzaje wymagań łączy spójnik "oraz". Decydujące znaczenie spójnika "oraz" zawartego w art. 176 p.p.s.a. wynika z faktu, że dokonuje on dychotomicznego podziału wymagań przewidzianych dla skargi kasacyjnej na "przepisane dla pisma w postępowaniu sądowym" i inne wymagania właściwe tylko dla skargi. Wymagania szczególne dla skargi kasacyjnej, wymienione w art. 176 po wyrazie "oraz" to: a) oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, b) wskazanie, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, c) przytoczenie podstaw kasacyjnych, d) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia, e) oznaczenie zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Zauważyć zatem należy, że brak jednoznacznego wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia powoduje, że skarga kasacyjna – jako pozbawiona jednego z koniecznych elementów materialnych – jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu (post. NSA z 16 marca 2004 r., FSK 209/04, ONSA WSA 2004, nr 1, poz. 13).
W przedmiotowej skardze kasacyjnej autor zawarł wniosek o "uchylenie w całości skarżonej decyzji oraz poprzedzającej jej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z 20 listopada 2004.([…])". Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego tak sformułowany wniosek nie spełnia wymogów stawianych przez art. 176 p.p.s.a. Przepis ten wyraźnie stanowi, iż elementem koniecznym jest wskazanie co do dalszego postępowania w zakresie zaskarżonego orzeczenia a nie decyzji organu podatkowego. Tak sformułowany wniosek może dotyczyć skargi do sądu pierwszej instancji a nie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który rozpoznaje skargi kasacyjnej od orzeczeń sądu pierwszej instancji. Co więcej Naczelny Sąd Administracyjny nie jest uprawniony do wykładni zakresu zaskarżenia, jego kierunków, konkretyzowanie zarzutów oraz wniosków skargi kasacyjnej, ani tym bardziej ich uściślania. Jest bowiem w tym zakresie związany na podstawie art. 183 § 1 p.p.s.a. związany granicami skargi kasacyjnej. W konsekwencji, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna posiada braki formalne, które powodują, że musi ona zostać odrzucona.
Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 180 w zw. z art.178 p.p.s.a., odrzucił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku