II SA/Op 341/09 – Postanowienie WSA w Opolu


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-10-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Kmiecik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. L. na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia […], nr […] w przedmiocie doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 4 września 2009 r. M. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu z dnia […], nr […], utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim z dnia […], nr […], nakładającą na A. i B. K. obowiązek wykonania, w terminie do dnia 15 sierpnia 2009 r., robót budowlanych polegających na zlikwidowaniu w przebudowanym budynku stodoły, położonym w D. przy ul. […], otworu okiennego wykonanego w ścianie szczytowej budynku od strony wschodniej – w pomieszczeniu gabinetu weterynaryjnego.
W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, z dnia 12 października 2009 r. skarżący wezwany został do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie dwóch egzemplarzy odpisu skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem, jak również do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.
Wezwania doręczone zostały na adres skarżącego wskazany w skardze, w dniu 19 października 2009 r., co potwierdza zwrotne pocztowe poświadczenia odbioru przesyłki. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia od niej wpisu upłynął dnia 26 października 2009 r.
Pomimo upływu wyznaczonego terminu skarżący do chwili wydania niniejszego postanowienia nie uzupełnił braków formalnych skargi, jak również nie uiścił wpisu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skargę należało odrzucić.
Przepis art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) – zwanej P.p.s.a., określa wymogi formalne przewidziane dla skargi. Stanowi on, iż skarga – poza spełnieniem wymogów przewidzianych dla pism w postępowaniu sądowym – winna również zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Ogólne warunki, którym powinno odpowiadać każde pismo strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym, określone zostały w art. 46 P.p.s.a. Jednocześnie jednak przepis art. 47 § 1 P.p.s.a. stanowi, iż do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Zgodnie zatem z art. 47 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 57 § 1 P.p.s.a., określającym wymogi formalne skargi, do skargi dołączyć należy również jej odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom postępowania.
Niezachowanie wymogów formalnych skargi skutkuje, zgodnie z art. 49 § 1 P.p.s.a., wezwaniem skarżącego przez Sąd do uzupełnienia jej braków w wyznaczonym terminie. W razie natomiast ich nieuzupełnienia, bądź uzupełnienia po upływie wyznaczonego terminu, Sąd odrzuca skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.
Skarga wniesiona w niniejszej sprawie nie spełniała wymogów formalnych określonych w art. 47 § 1 w zw. z art. 57 § 1 P.p.s.a., a zatem należało wezwać skarżącego do uzupełnienia jej braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
Jednocześnie, strona skarżąca wezwana została także do uiszczenia wpisu od skargi. W myśl bowiem art. 230 § 1 i 2 P.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a do takich pism należy skarga, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Według przepisu § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), w sprawach skarg z zakresu budownictwa i architektury, nieobjętych wpisem stosunkowym, pobiera się wpis stały w wysokości 500 zł. Wpis ten, stosownie art. 220 § 1 P.p.s.a. winien zostać uiszczony w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Zgodnie z art. 220 § 3 P.p.s.a jego nieuiszczenie w wyznaczonym terminie skutkuje zaś odrzuceniem skargi.
W niniejszej sprawie, zarówno wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi jak i uiszczenia wpisu doręczone zostały skarżącemu skutecznie (doręczenie wezwania dorosłemu domownikowi – matce skarżącego – odpowiadało wymogom art. 72 P.p.s.a.) w dniu 19 października 2009 r. Termin do wykonania wskazanych w nich obowiązków upłynął zatem dnia 26 października 2009 r.
Pomimo prawidłowego wezwania i pouczenia o skutkach nieuzupełnienia braków, do czasu upływu zakreślonego terminu (a nawet do czasu wydania niniejszego postanowienia) skarżący nie uzupełnił jednak braków formalnych skargi jak i nie uiścił wymaganego wpisu. Uznać tym samym należało, iż w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki odrzucenia skargi, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 P.p.s.a.
Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku