II FSK 591/07 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane: I SA/Po 351/06
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2007-04-23
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Marek Zirk-Sadowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. P. […] sp. z o. o. w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2006 r. sygn. akt I SA/Po 351/06 w sprawie ze skargi E. P. […] sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia 28 lutego 2006 r. nr […] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanowił: podjąć postępowanie w sprawie.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 8 lipca 2008 r., o w/w sygn. akt, Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie w sprawie w związku ze skierowaniem w niej, na mocy postanowienia z tej samej daty, pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (k. 32-33 i 56 akt).
W dniu 12 listopada 2009 r. Trybunał wydał wyrok (sygn. akt C-441/08) w trybie prejudycjalnym, zainicjowanym w/w postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanym w przedmiotowej sprawie. Wyrok Trybunału został doręczony Sądowi w dniu 16 listopada 2009 r. (k. 120-132 akt).
W związku z powyższym należało podjąć (z urzędu) postępowanie w sprawie, na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 w zw. z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Uzasadnienie wyroku