I OSK 907/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Data:
2009-06-26
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie
Sędziowie:
Jolanta Rajewska /przewodniczący/Jan Paweł Tarno /sprawozdawca/Stanisław Marek Pietras

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska Sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) Sędzia WSA del. Stanisław Marek Pietras Protokolant Katarzyna Myślińska po rozpoznaniu w dniu 1 września 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Ministra Gospodarki od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wa 11/09 w sprawie ze skargi B. W. i M. C. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia […] października 2008 r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie wyroku

Skarżący M. C. i B. W. wywodzą swój interes prawny w rozpoznawanej sprawie ze współwłasności części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. […].Ich tytuł prawonorzeczowy został uwidoczniony w księdze wieczystej Nr […]. Jednocześnie w tej księdze wieczystej zamieszczono ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu sądowym z powództwa Skarbu Państwa Prezydenta Miasta Poznania przeciwko M. C., J. C. i B. W. o uwzględnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.Rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku opisanego postępowania cywilnego, co uzasadnia zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.