II FSK 766/08 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane: I SA/Gd 960/07
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-04-30
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie:
Krystyna Nowak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krystyna Nowak po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 960/07 w sprawie ze skargi M. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 10 września 2007 r. nr […] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów w sprawie postępowania zabezpieczającego postanawia: 1) umorzyć postępowanie kasacyjne, 2) zwrócić M. M. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku połowę uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej, tj. kwotę 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych.
Uzasadnienie: Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 960/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę M. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 10 września 2007 r. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów w sprawie postępowania zabezpieczającego.
Od powyższego wyroku skargę kasacyjną złożyła strona, wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych, w tym zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (wynagrodzenia doradcy podatkowego) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Organ w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o jej oddalenie i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Pismem z dnia 27 października 2009 r. pełnomocnik strony cofnął skargę kasacyjną w przedmiotowej sprawie, wnosząc o umorzenie postępowania i zwrot wpisu sądowego.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Cofnięcie skargi kasacyjnej nastąpiło po wysłaniu jej odpisu organowi, lecz przed rozpoczęciem posiedzenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
W tych okolicznościach Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) orzekł jak w sentencji.
O zwrocie połowy uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku