IV SA/Wa 526/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Minister Środowiska
Data:
2010-03-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Łukasz Krzycki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki po rozpoznaniu w dniu 15 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Ministra Środowiska z dnia […] maja 2008 r., nr […] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla inwestycji służącej do chowu i hodowli drobiu postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócić skarżącej A. K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie wyroku

Decyzją z dnia […] maja 2008 r. Minister Środowiska utrzymał w mocy decyzję Marszałka Województwa […] z dnia […] kwietnia 2008 r. odmawiającą wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody […] z dnia […] sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla inwestycji służącej do chowu i hodowli drobiu zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w R. gm. D.A. K. dnia 11 lipca 2008 r. (data stempla pocztowego) nadała skargę na wskazaną decyzję Ministra Środowiska z dnia […] maja 2008 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (bez pośrednictwa organu).Następnego dnia, tj. 12 lipca 2008 r. prawidłowo skierowała tożsamą skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Środowiska. Również tego dnia, w piśmie procesowym skierowanym do Sądu wyjaśniła, iż nieprawidłowo zaadresowała kopertę w której znajdowała się skarga, zamiast na Ministra Środowiska wpisała Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wskazała w nim również, iż nie jest świadoma skutków prawnych swej pomyłki i wniosła "o jej naprawienie". Następnie w piśmie procesowym z dnia 10 maja 2010 r. jednoznacznie sprecyzowała, iż jej pismo z dnia 12 lipca 2008 r. było w rzeczywistości wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.Postanowieniem z dnia 18 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Od postanowienia nie wniesiono zażalenia.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ppsa, sąd odrzuca skargę wniesioną po terminie do jej wniesienia postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym.W pierwszej kolejności wymaga wyjaśnienia kwestia wniesienie skargi dnia 11 lipca 2008 r. bezpośrednio do Sądu (bez pośrednictwa organu), a następnie dnia 12 lipca 2008 r. prawidłowo za pośrednictwem Ministra Środowiska. Wskazać należy, że od dnia 1 stycznia 2006 r. nie obowiązuje już art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), zgodnie z którym termin do wniesienia skargi był także zachowany w przypadku złożenia skargi w wojewódzkim sądzie administracyjnym lub nadaniu jej w urzędzie pocztowym na adres sądu – w terminie określonym w art. 53 § 1 ppsa. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, jak wskazano powyżej, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi.O zachowaniu terminu do wniesienia skargi (określonego w art. 53 § 1 ppsa) nie decyduje data wniesienia skargi bezpośrednio do sądu, lecz data nadania skargi przez sąd do właściwego organu. Termin do wniesienia skargi będzie więc zachowany w przypadku, gdy sąd (do którego błędnie bezpośrednio wniesiono skargę) przed upływem trzydziestodniowego terminu liczonego od dnia doręczenia skarżącemu skargi, przekaże ją właściwemu organowi. Dlatego też, za datę wniesienia skargi należy uznać datę nadania skargi przez Sąd do właściwego organu, co miało miejsce w dniu 16 lipca 2008 r. (skarga wpłynęła do Sądu dnia 14 lipca 2008 r. i pismem z dnia 16 lipca 2008 r. została przekazana do organu). Jednakże mając na względzie, że dnia 12 lipca 2008 r. prawidłowo wniesiono skargę za pośrednictwem organu, a także z uwagi na wyjaśnienia zawarte w piśmie procesowym Skarżącej z dnia 12 lipca 2008 r. oraz identyczne brzmienie obu skarg, Sąd przyjął, iż w niniejszej sprawie mamy do czynienia z jedną skargą, wniesioną dnia 12 lipca 2008 r. (data bardziej korzystna dla strony niż 16 lipca 2008 r.).Następnie wskazać należy, że ocena skuteczności doręczeń decyzji następuje według reguł wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 tj. ze zm.), zwanej dalej "kpa". Zgodnie z art. 43 kpa, w przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.Zaskarżona decyzja została skutecznie doręczona Skarżącej dnia 11 czerwca 2008 r. (dorosłemu domownikowi), a zatem termin do wniesienia skargi upłynął dnia 11 lipca 2008 r. Tymczasem A. K. skargę za pośrednictwem organu wniosła z uchybieniem trzydziestodniowego terminu o którym mowa w art. 53 § 1 ppsa, gdyż dopiero dnia 12 lipca 2008 r., jednocześnie składając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.Mając na względzie, iż postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2010 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi jest prawomocne od dnia 3 września 2010 r., stwierdzić należy, że skarga A. K. jako wniesiona z uchybieniem terminu podlega odrzuceniu.W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ppsa, orzekł jak w pkt I sentencji postanowienia.O zwrocie Skarżącej uiszczonego wpisu sądowego, Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ppsa.