I SA/Ol 96/10 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-02-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie sądowe
Sędziowie:
Wiesława Pierechod /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Pierechod po rozpoznaniu w dniu 21 września 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[…]" Nr "[…]" w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia podjąć postępowanie w sprawie, wobec ustania przyczyny jego zawieszenia, tj. wydania przez SKO ostatecznej decyzji z dnia 31.08.2010r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji będącej przedmiotem zaskarżenia.

Uzasadnienie wyroku