I SA/Kr 175/10 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-02-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Piotr Głowacki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Kraków, dnia 27 września 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Głowacki po rozpoznaniu w dniu 27 września 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 grudnia 2009 r., nr […] w przedmiocie umorzenia lub zwolnienia z opłaty skarbowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie wyroku

W przedmiotowej sprawie stosownie do zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 czerwca 2010r. skarżąca M. W. została wezwana do uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.Odpis powyższego wezwania został prawidłowo doręczony skarżącej w dniu 29 czerwca 2010r. Skarżąca nie uiściła wpisu, przy czym termin do uiszczenia wpisu upłynął dnia 6 lipca 2010r.Wobec nie uiszczenia wpisu w terminie należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.