II SA/Bd 1109/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-04-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Jerzy Bortkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 października 2010 r. sprawy ze skargi S. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie wyroku

Pismem z dnia 8 kwietnia 2010 r. S. N., wraz z innymi osobami, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta W. z dnia […] grudnia 2009 r., nr […], znak […] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr ew. […] dz. Nr […], położonej przy ul. […] we W..Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze. zm.), skarga powinna czynić zadość określonym wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Z uwagi na fakt, iż pismo z dnia 8 kwietnia 2010 r. opatrzone zostało 128 podpisami, a jak wynika z akt administracyjnych w przedmiotowej sprawie wydane zostało 136 postanowień, S. N., w wykonaniu zarządzenia Prezesa WSA z dnia 29 lipca 2010 r., wezwany został do usunięcia braków skargi z dnia 8 kwietnia 2010 r. poprzez wskazanie numeru zaskarżonego postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W., w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.Przesyłkę zawierającą odpis wyżej wskazanego zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 10 sierpnia 2010 r. (kopia zwrotnego potwierdzenie odbioru k. 10).Na podstawie akt sprawy ustalono, iż braki skargi nie zostały uzupełnione zgodnie z wezwaniem w ustawowym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do skarżącego upłynął w dniu 17 sierpnia 2010 r.W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) orzeczono, jak w sentencji postanowienia.