II SA/Rz 217/08 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:
Budowlane prawo
Egzekucyjne postępowanie
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2008-03-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jerzy Solarski /przewodniczący/
Magdalena Józefczyk
Maria Zarębska-Kobak /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Jerzy Solarski Sędziowie WSA Magdalena Józefczyk NSA Maria Zarębska-Kobak /spr./ Protokolant sekr. sąd. Anna Mazurek-Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 17 lipca 2008 r. sprawy ze skargi J. K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] lutego 2008 r. nr […] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia -skargę oddala-
Uzasadnienie: II SA/Rz 217/08
U Z A S A D N I E N I E
Przedmiotem skargi jest postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […].02.2008 r. nr […], wydane w wyniku zażalenia J. K. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […].10.2007 r. nr […] o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości 5000,- oraz koszty egzekucyjne
w wysokości 68,- zł – utrzymująca w mocy w/w postanowienie.
W podstawie prawnej powołano przepis art. 138 § 1 pkt 1 i art. 144 k.p.a.
W uzasadnieniu decyzji zostało wyjaśnione, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia […].11.2002 r. nr […] wydał nakaz i zobowiązał "A." sp. z o.o. z siedzibą w R. do wykonania robót zabezpieczających w budynku przy ul. M. poł. w R.
Decyzja ta uzyskała walor decyzji ostatecznej.
Zobowiązany podmiot nie wykonał nałożonego na niego obowiązku, dlatego też w dniu 29.05.2007 r. skierowano upomnienie do następcy prawnego właściciela tej nieruchomości J. K. i wezwano go do wykonania obowiązku w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.
Niewykonanie obowiązku spowodowało wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszeniu do wykonania obowiązku, w oparciu o art. 119, 121 § 2 i 4, art. 122, art. 64a § 1, art. 64d ustawy z dnia 14.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954/.
W zażaleniu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego J. K. wniósł
o uchylenie zaskarżonego postanowienia i umorzenie postępowania w sprawie.
W argumentach zażalenia wskazał, że nie jest osobą zobowiązaną do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym. Decyzja, na którą powołuje się organ, nałożyła obowiązki do wykonania na ówczesnego właściciela nieruchomości "A." sp.
z o.o., a w chwili obecnej właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest J. K. PHU "B." z/s R., ul. P. na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 30.09.2003 r.
Upomnienie z dnia 19.05.2007 r. oraz zaskarżone postanowienie zostało skierowane do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. J. K., który nie jest właścicielem nieruchomości przy ul. M., na której to posadowiony jest budynek, a tym samym nie jest zobowiązany do wykonania nakazu określonego w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […].11.2002 r. nr […].
Nie jest zobowiązany również J. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU "B." właściciel nieruchomości, gdyż decyzja zobowiązująca do wykonania nakazu
z dnia […].11.2002 r. nie wskazuje jako zobowiązanego podmiotu gospodarczego "B.". Poza zgłaszanymi zarzutami w postaci błędu co do osoby zobowiązanej zostało podniesione, iż
w między czasie część prac na nieruchomości objętej nakazem zostało wykonanych i obecny stan techniczny budynku nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i osób postronnych, na co wskazuje oświadczenie osoby nadzorującego te prace – W. S.
Po otrzymaniu postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia jako właściciel budynku działający pod nazwą PHU "B." zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej aktualnego stanu technicznego budynku rzeczoznawcy budowlanemu S. M., która to ekspertyza jest w toku opracowania, dlatego też wnosi o zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia ekspertyzy technicznej.
Rozpatrując zażalenie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie uwzględnił zażalenia i stawianych w nim zarzutów. W uzasadnieniu orzeczenia zostało wyjaśnione, że materiał aktowy wskazuje, iż zobowiązany nie wykonał nałożonego obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […].11.2002 r. mimo wysłania upomnienia o ciążącym na nim obowiązku.
Dla prowadzonej egzekucji bez znaczenia jest, że część obowiązków została wykonana. Tylko w całości wykonany obowiązek, potwierdzony protokołem organu egzekucyjnego, pozwala organowi na odstąpienie od egzekucji.
Celem prowadzonego postępowania egzekucyjnego jest wymuszenie od zobowiązanego wykonanie obowiązku, dlatego też nałożenie grzywny i jej wysokość znajduje uzasadnienie w treści przepisu art. 121 § 2. Egzekwowana decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, zatem w rozpatrywanym przypadku względy celowościowe nie mają zastosowania. Jeżeli zobowiązany wykona
w całości obowiązek może wnosić o umorzenie grzywny.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący wniósł
o unieważnienie zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […].10.2007 r., względnie
o uchylenie obu postanowień i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zarzucił w/w orzeczeniom naruszenie przepisu art. 156 pkt 2 k.p.a. i 126 k.p.a. oraz 156 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 126 k.p.a., jak również błędne ustalenie stanu faktycznego i prawnego przez organ II instancji.
W argumentach skargi powtórzył zarzuty jak w zażaleniu wskazując, że postanowienia obu instancji zostały skierowane do niewłaściwej osoby, co skutkuje naruszeniem przepisu art. 156 pkt 2 i 4 k.p.a. w zw. z art. 126 k.p.a.
Dodatkowo wyjaśnił, że w budynku objętym nakazem podjęto prace, które spowodowały, że budynek nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i osób postronnych, a zatem brak jest podstaw do twierdzenia, że budynek ten zagraża otoczeniu.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie z przyczyn wywiedzionych jak w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;
skarga jest nieuzasadniona.
Kontrola sądu administracyjnego sprowadza się do badania zaskarżonego aktu pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej /art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych – Dz.U. z 2002 r., Nr 153 poz. 1269/, przy czym sąd ten z mocy art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153 poz. 1270/ nie jest związany zarzutami ani wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach w granicach sprawy, której dotyczy skarga jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia /art. 135 ustawy/.
Stan faktyczny jest niekwestionowany i sprowadza się do stwierdzenia faktu, że skarżący nie wykonał obowiązku wynikającego z ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] listopada 2002 roku Nr […], w której to zobowiązano "A." sp. z o.o. w R. przy ul. P. wykonać doraźne prace zabezpieczające w budynku położonym przy ul. M. w R. według opracowania pod nazwą Ekspertyza techniczna w zakresie oceny stanu technicznego podstawowych elementów konstrukcyjnych "wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego S. M.". W/w decyzja uzyskała walor decyzji ostatecznej.
Zostało ustalone, że na podstawie umowy notarialnej sporządzonej w dniu 30.09.2003 roku skarżący J. K. nabył od "A." sp. z o.o. nieruchomość oznaczoną nr. ewid. 681 obr. […] położoną przy ul. M. w R., na której to usytuowany jest budynek w/w objęty nakazem. W dniu 29 maja 2007 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przesłał zobowiązanemu upomnienie przypominające o ciążącym na nim obowiązku, wyznaczył siedmiodniowy termin na realizację tego obowiązku oraz pouczył o konsekwencjach wynikających z dalszego uchylania się od wykonania nakazu.
Zobowiązany pomimo upływu terminu zakreślonego w upomnieniu w dalszym ciągu nie wykonał nakazu, dlatego też na zobowiązanego została nałożona grzywna w celu przymuszenia w kwocie 5000 zł.
W podstawie prawnej powołano przepis art. 119 § 1, art. 121 § 2 i § 4, art. 122, art. 64a § 1 i art. 64d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku – o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tekst jednolity: Dz. U. Nr 229 z 2005 roku, poz. 1954 z poz. zm./.
Skarżący zarzuca, że organy obu instancji z naruszeniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jak i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niewłaściwie ustaliły osobę zobowiązaną do wykonania obowiązku wynikającego decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] listopada 2002 roku Nr […], bowiem właścicielem wyżej opisanej nieruchomości i budynku objętego nakazem nie jest skarżący lecz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "B." zatem decyzja zawierająca nakaz wobec zmiany właściciela nieruchomości nie może stanowić tytułu wykonawczego a nadto część obowiązku zostało wykonane i budynek ten nie zagraża otoczeniu.
Według skarżącego organ winien wydać nową decyzję której adresatem, winien być aktualny właściciel w/w nieruchomości, niezależnie w jego ocenie zobowiązanie to uległo przedawnieniu.
Na rozprawie w dniu 17 lipca 2008 roku skarżący wyjaśnił, że od 2006 roku w/w nieruchomość, której nakaz dotyczy, nie zmieniła właściciela.
Sąd nie podziela argumentów skargi, bowiem nie znajdują one uzasadnienia w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm./ zwana dalej ustawą.
Przepisy w/w ustawy regulują sposób postępowania wierzyciela w przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania ciążącego na nim obowiązku wynikającego między innymi z ostatecznej decyzji /art. 3 § 1 ustawy/.
Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po 7 dniach od dnia doręczenia upomnienia /art. 15 § 1 ustawy/.
Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zostały zachowane wszystkie wymogi określone w/w przepisach ustawy.
Skarżący w dniu 8 czerwca 2007 roku otrzymał upomnienie z daty 29.05.2007 r. o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy a w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] listopada 2002 roku Nr […], /obowiązek został wykonany jedynie częściowo, oświadczenie skarżącego z dnia 27.06.2006 r./ została na niego nałożona grzywna w celu przymuszenia do jego wykonania stosownie do art. 119 § 1 w zw. z art. 121 § 1.
Skarżącemu doręczono postanowienie o nałożeniu grzywny wraz z odpisem tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32 ustawy.
Zarzut skarżącego, że nie jest zobowiązany do wykonania obowiązku wynikającego z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] listopada 2002 roku Nr […] jest nieskuteczny wobec treści art. 28a ustawy.
Według jego reguł w przypadku przejścia obowiązku objętego tytułem wykonawczym na następcę prawnego zobowiązanego, postępowanie egzekucyjne jest kontynuowane, a dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Zastosowanie dalszych środków egzekucyjnych może jednak nastąpić po wystawieniu przez wierzyciela nowego tytułu wykonawczego i skierowaniu go do organu egzekucyjnego wraz z urzędowym dokumentem wykazującym przejściem dochodzonego obowiązku na następcę prawnego .
Taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie bowiem obowiązek w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] listopada 2002 roku Nr […] został nałożony na "A." Sp. z.o.o.
Z poświadczenia hipotecznego księgi wieczystej Sądu Rejonowego w R. z dnia 6.01.2006 r. wynika, że własność nieruchomości objęta nakazem przeszła na rzecz J. Z. K. na podstawie umowy sprzedaży dokonanej w dniu 30.09.2003 roku nr rep.[…]. Zatem organ egzekucyjny prawidłowo skierował upomnienie wykonania obowiązku do następcy prawnego zobowiązanego tj. skarżącego a wobec niewykonania obowiązku nałożył na niego grzywnę /vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 stycznia 2005 r. sygn. II SA/Wr 39/2003 publ. ONSAiWSA 2005/6 poz. 138/. Wykonanie obowiązku jedynie w części nie stanowi podstawy odstąpienia od egzekucji.
Zarzut przedawnienia obowiązku również jest chybiony wobec braku regulacji prawnej w tej materii.
Reasumując stwierdzić należy, że zaskarżone orzeczenie nie narusza prawa i skarga jako nieuzasadniona podlega oddaleniu stosownie do art. 151 z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1270/.

Uzasadnienie wyroku