I SA/Go 48/08 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2008-01-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sędziowie:
Zbigniew Kruszewski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. – Zbigniew Kruszewski po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "A" Sp. z o.o. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie klasyfikacji taryfowej postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy.
Uzasadnienie: Do skargi na wskazaną na wstępie decyzję skarżący dołączył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podniósł, że środki masy upadłości nie są wystarczające do poniesienia kosztów sądowych. Podał też, że już ponosi koszty prowadzonych postępowań sądowych, a nadto, iż zamierza wytoczyć dalsze liczne powództwa przeciwko dłużnikom masy upadłości. Poinformował też, że przychody masy upadłości są wydawane na bieżące koszty związane z prowadzeniem postępowania upadłościowego. Z oświadczenia o majątku i dochodach masy upadłości wynika, że na rachunku bankowym do dyspozycji syndyka znajdowało się 32.649,76 zł (na 23 listopada 2007 r.).
W trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) wezwano wnioskodawcę do złożenia dodatkowo wyciągów z rachunków bankowych dokumentujących stan środków znajdujących się w masie upadłości oraz oświadczenia wskazującego łączną wysokość wpisów sądowych do uiszczenia których wezwano syndyka.
Z informacji wnioskodawcy wynikało, że został wezwany do uiszczenia wpisów sądowych w łącznej wysokości 12.658 zł oraz, że zamierza wytoczyć powództwa "na kwotę ponad 400.000 zł". Z wyciągów z rachunku bankowego wynikało natomiast, że na 17 grudnia 2007 r. saldo było dodatnie i wynosiło 42.000 zł.
W tym stanie rzeczy należało stwierdzić co następuje.
Zgodnie z art. 246 § 2 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie częściowym (czyli takim jakiego domagał się skarżący) przysługuje osobie prawnej w razie wykazania, że nie posiada ona dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.
Treść tego przepisu wskazuje zatem, że przy ocenie istnienia przesłanek prawa pomocy, w sytuacji, gdy ubiega się o nie osoba prawna, badaniu podlega obiektywny stan posiadania tej osoby, a przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych może nastąpić jedynie wtedy i tylko w takiej części w jakiej środki znajdujące się w posiadaniu wnioskodawcy nie wystarczą na pokrycie kosztów sądowych. Ta sama zasada dotyczy syndyka masy upadłości. Zwolnienie go od kosztów sądowych byłoby możliwe w razie wykazania, że znajdujące się w masie upadłości efektywne aktywa (gotówka, towary) itp. nie wystarczają na pokrycie tych kosztów (post. SN z 14 czerwca 1966 r. I CZ 53/66 – LEX 6003).
Z dokumentów i oświadczeń syndyka nie wynikają tak rozumiane przesłanki prawa pomocy. Wręcz przeciwnie, świadczą one, że w masie upadłości znajdują się środki wystarczające do poniesienia wpisu od skargi we wszystkich sprawach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. Jak wskazano wcześniej saldo na rachunku bankowym upadłej spółki jest dodatnie i wynosi 42.000 zł (na 17 grudnia 2007 r.).
W tym stanie rzeczy należało odmówić przyznania prawa pomocy (art. 246 § 2 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Uzasadnienie wyroku