II SA/Wa 708/08 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6211 Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2008-05-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Sędziowie:
Iwona Maciejuk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – Iwona Maciejuk po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi W. G. na decyzję Komendanta Głównego Policji nr […] w przedmiocie odmowy opróżnienia lokalu mieszkalnego i wydania decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego postanawia – oddalić wniosek w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych –
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach ze stosunków pracy
i stosunków służbowych, a do takich należy wymieniona sprawa, nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Koszty sądowe obejmują zarówno opłaty sądowe (wpis
i opłatę kancelaryjną) jak i zwrot wydatków (art. 211 w zw. z art. 212 § 1 powołanej ustawy). Na mocy powołanego przepisu skarżący z mocy prawa zwolniony jest
w niniejszej sprawie od ponoszenia kosztów sądowych w toku całego postępowania,
a zatem zarówno przed sądem pierwszej instancji – Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, jak i sądem drugiej instancji – Naczelnym Sądem Administracyjnym. W związku z tym, wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych nie podlega ocenie w odniesieniu do przesłanek określonych w ustawie i winien być oddalony.
Z tego względu, na podstawie art. 254 § 1, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. d ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku