I OSK 83/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Sygn. powiązane: III SA/Łd 102/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-01-21
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
Sędziowie:
Ewa Dzbeńska /przewodniczący sprawozdawca/
Irena Kamińska
Leszek Kiermaszek

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska (spr.) Sędziowie NSA Irena Kamińska NSA Leszek Kiermaszek Protokolant Edyta Pawlak po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 września 2008 r. sygn. akt III SA/Łd 102/08 w sprawie ze skargi K. K. i T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu z dnia […] stycznia 2008 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. odstępuje od zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku