III SA/Łd 102/08 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2008-02-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Sędziowie:
Robert Adamczewski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Referendarz sądowy – Robert Adamczewski po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. i T. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. K. i T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […] znak […] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia 1) oddalić wniosek w części dotyczącej żądania zwolnienia od kosztów sądowych; 2) przyznać skarżącym K. K. i T. K. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata ra
Uzasadnienie: III SA/Łd 102/07
Uzasadnienie
Pismem z dnia 29 stycznia 2008 r. K. K. i T. K. (dalej skarżący) wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia […] (znak […]) w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. W dniu 9 kwietnia 2008 r. do sądu wpłynął wniosek skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.
Zgodnie z art. 252 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm. – dalej ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) wniosek taki powinien być złożony na urzędowym formularzu. Skarżący nie dopełnili tego wymogu, w związku z czym – stosownie do treści art. 252 i art. 257 powoływanej ustawy – zostali wezwani do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu "PPF" – w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Skarżący w zakreślonym w wezwaniu terminie złożyli wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu.
Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący K. K. i T. K. prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie z córką A. K. (20 lat) Są właścicielami mieszkania o powierzchni 58,5 m2, nie posiadają ponadto żadnych innych nieruchomości. Jedynym źródłem dochodów w gospodarstwie domowym skarżących jest zasiłek dla bezrobotnych K. K. w wysokości 616 zł miesięcznie. Skarżący nie zadeklarowali posiadania wartościowych przedmiotów, oszczędności ani papierów wartościowych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy, prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpili o prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.
Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. a) ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obowiązek uiszczenia kosztów sądowych nie ciąży na stronie skarżącej działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. Przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu jest odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych mieści się w szeroko rozumianej kategorii spraw z zakresu pomocy społecznej. Stąd też spełnione zostały warunki przewidziane w art. 239 pkt 1 lit. a) wskazywanej ustawy. Tym samym wniosek skarżącego w tym zakresie nie może zostać uwzględniony, gdyż z mocy ustawy skarżący korzystają już z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych. Z tego też względu wniosek skarżący w tym zakresie należało oddalić jako bezzasadny.
Z kolei jak wynika z art. 262 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 i art. 252 powołanej ustawy, stronie korzystającej z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych może być ponadto przyznane prawo pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.
Ze złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, iż skarżący uzyskują dochód jedynie z tytułu zasiłku dla bezrobotnych K. K. w wysokości 611 zł. Skarżący nie posiadają przy tym żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych, nie osiągają także dodatkowych dochodów.
W tym stanie faktycznym należy uznać, że skarżący nie są w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Miesięczny dochód w gospodarstwie domowym skarżących uzasadnia przyznanie prawa pomocy.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 245 § 3 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. a) oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.
ra

Uzasadnienie wyroku