I SA/Wa 1532/08 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Sygn. powiązane: I OZ 368/09
I OZ 762/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2008-10-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie
Sędziowie:
Iwona Kosińska /przewodniczący/
Monika Nowicka /sprawozdawca/
Daniela Kozłowska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Kosińska Sędziowie WSA Daniela Kozłowska WSA Monika Nowicka (spr.) Protokolant Anna Traczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2009 r. sprawy ze skarg A. M., T. M. i Miasta W. na decyzję Wojewody […] z dnia […] sierpnia 2008 r., nr […] w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości postanawia zawiesić postępowanie sądowe
Uzasadnienie: Zaskarżoną decyzją z dnia […] sierpnia 2008 r. nr […] Wojewoda […] utrzymał w mocy decyzję Starosty W. z dnia […] października 2006 r. nr […] orzekającą o zwrocie nieruchomości położonej w W. przy ul. […], stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: […] w obrębie […] o powierzchni […] m kw.
Decyzja ta stała się przedmiotem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które wnieśli: A. M., T. M. i Miasto W.
Na rozprawie w dniu 20 listopada 2009 r. stawiła się I. K., która oświadczyła, że jej ojciec W. K., któremu przysługiwał status uczestnika postępowania zmarł w dniu 5 października 2008 r. I. K. poinformowała również, że złożyła wniosek do sądu powszechnego o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu.
Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony.
Mając na uwadze wskazaną przeszkodę w dalszym biegu postępowania na podstawie powołanego przepisu, postanowiono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku