I FSK 143/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane: III SA/Wa 1109/08
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-01-28
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie:
Jan Zając /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jan Zając po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Celnej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2008 r., o sygn. akt III SA/Wa 1109/08 w sprawie ze skargi "W." sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia 27 lutego 2008 r., Nr […] w przedmiocie stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym postanawia: 1. umorzyć postępowanie w sprawie; 2. zwrócić Dyrektorowi Izby Celnej w W. cały uiszczony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 351 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden złotych) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 16 września 2009 r. (data nadania) pełnomocnik Dyrektora Izby Celnej w W. cofnął skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1109/08 i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwana dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.
Przepis ten, w związku z art. 193 p.p.s.a. znajduje zastosowanie odpowiednio do stron postępowania przed Naczelnym Sadem Administracyjnym. Jak podniesiono w piśmiennictwie (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, str. 486 – 487, wyd. Zakamycze 2005 r.) odpowiednie stosowanie art. 60 p.p.s.a. oznacza, że sąd administracyjny drugiej instancji jest związany wnioskiem dotyczącym cofnięcia skargi z uwagi na art. 183 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. Wynikająca z art. 183 § 1 p.p.s.a. zasada dyspozycyjności sprawia, że każde cofnięcie skargi kasacyjnej jest dopuszczalne i to bez zgody strony przeciwnej.
W tych okolicznościach Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 193 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji.
O zwrocie całego uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku