I OSK 168/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Sygn. powiązane: III SA/Łd 446/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-02-12
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Ewa Dzbeńska /przewodniczący/
Irena Kamińska
Leszek Kiermaszek /sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska Sędziowie NSA Irena Kamińska NSA Leszek Kiermaszek (spr.) Protokolant Edyta Pawlak po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej J. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 listopada 2008 r. sygn. akt III SA/Łd 446/08 w sprawie ze skargi J. L. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia […] października 2006 r. nr […] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku