II GSK 180/09 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6037 Transport drogowy i przewozy
Sygn. powiązane: VI SA/Wa 655/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Transportu Drogowego
Data:
2009-03-02
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Cezary Pryca /sprawozdawca/
Maria Myślińska
Urszula Raczkiewicz /przewodniczący/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Urszula Raczkiewicz Sędzia NSA Maria Myślińska Sędzia NSA Cezary Pryca (spr.) Protokolant Ewa Babik po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A. W., A. W. – W. […]-S. s.c. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 31 października 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 655/08 w sprawie ze skargi A. W., A. W. – W.- […] S. s.c. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia […] czerwca 2007 r. nr […] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od A. W. i A. W. solidarnie na rzecz Głównego Inspektora Transportu Drogowego kwotę 1800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego;

Uzasadnienie wyroku