I FSK 735/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: I SA/Kr 172/07
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-04-27
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu
Sędziowie:
Barbara Wasilewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : Sędzia NSA Barbara Wasilewska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej wniosku "P." […] Sp. z o.o. w K. w kwestii uzupełnienia postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt I FSK 735/09 w sprawie ze skargi kasacyjnej "P." […] Sp. z o.o. w K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 09 października 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 172/07 w sprawie ze skargi "P." […] Sp. z o.o. w K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 18 grudnia 2006 r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2000 r. postanawia oddalić wniosek.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 23 września 2009r., sygn. akt I FSK 735/09 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 172/08, odrzucającego skargę "P." […] sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 18 grudnia 2006 r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2000 r.
Pismem z dnia 16 października 2009r. pełnomocnik spółki, powołując się na treść art. 210 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej zwanej "P.p.s.a.") wniósł o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie kosztów postępowania.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 209 P.p.s.a. wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201, art. 203 i art. 204 ustawy. Brak jest zatem podstaw do orzekania w tym zakresie w innych orzeczeniach, w tym – tak jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie – w postanowieniu uchylającym postanowienie Sądu pierwszej instancji.
W przypadku uwzględnienia skargi kasacyjnej i uchylenia postanowienia Sądu pierwszej instancji o odrzuceniu skargi nie ma w szczególności zastosowania przepis art. 203 P.p.s.a., gdyż dotyczy on sytuacji uwzględnienia przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku, a nie postanowienia sądu pierwszej instancji. Strona wnosząca skargę kasacyjną ma jednakże możliwość odzyskania kosztów postępowania kasacyjnego po uwzględnieniu skargi w wyniku ponownego rozpoznania sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, jako że koszty te należy zaliczyć do kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw od organu na podstawie art. 200 P.p.s.a.
Wobec powyższego wniosek strony skarżącej o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie kosztów jako bezzasadny podlega oddaleniu.

Uzasadnienie wyroku