II SAB/Sz 23/08 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne:
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ:
Prokurator
Data:
2008-08-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Arkadiusz Windak
Barbara Gebel
Mirosława Włodarczak-Siuda /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel, Sędzia WSA Arkadiusz Windak, Protokolant Małgorzata Płocharska-Małys, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. oddala skargę, II. zasądza od Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz radcy prawnego M. K. kwotę […] ( […] ) obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Uzasadnienie: P. J. w dniu […] wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność "Prokuratury Rejonowej IP […]".
Prokurator Rejonowy wniósł o oddalenie skargi z uwagi na udzielenie skarżącemu odpowiedzi na jego pismo z dnia […] pismami z dnia […] i […].
Z nadesłanych akt administracyjnych IP […] wynika, że skarżący w piśmie bez daty, które wpłynęło do Prokuratury Rejonowej w dniu […] zawarł wniosek o udzielenie informacji publicznej domagając się:
1/ przedłożenia szczegółowego preliminarza wydatków w okresie […],
2/ przedłożenia wykazu osób posiadających uprawnienia do wydawania decyzji wraz
z wydaniem kopii tego upoważnienia.
W odpowiedzi na to pismo Prokurator Rejonowy pismem z dnia
[…] poinformował skarżącego, że uprawnionym do udzielenia informacji w zakresie utrzymania Prokuratury jest Prokurator Okręgowy. Nadto poinformował, że w Prokuraturze Rejonowej nie są wydawane akty prawne o nazwie decyzja.
Kolejnym pismem z dnia […] doręczonym skarżącemu w dniu
[…], Prokurator Rejonowy poinformował wnioskodawcę, że w Prokuraturze Rejonowej osobami upoważnionymi do wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2008, Nr 7, poz. 39) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.08.2007 r. – Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury (Dz.U. Nr 169, poz. 1189 ze zm.) są Prokurator Rejonowy i jego Zastępca. Ponadto poinformował skarżącego, że sprawy związane z wykonywaniem budżetu Prokuratury Rejonowej, jako jednostki podległej Prokuraturze Okręgowej, w tym sprawy finansowo – księgowe i administracyjno – gospodarcze, należą do zadań Wydziału Budżetowo – Administracyjnego Prokuratury Okręgowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym stosownie do § 2 kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
Analizowana pod tym kątem skarga nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ Prokurator Rejonowy nie pozostaje w bezczynności.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 122, poz. 1198 ze zm.) informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Z uwagi na to, że sformułowania te nie są jednoznaczne, przy ich wykładni należy kierować się art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z którym prawo do informacji jest publicznym prawem obywatela realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Informacją publiczną będzie zatem każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Informacja publiczna odnosi się więc do sfery faktów.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmioty
o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępnienia informacji publicznej będącej w ich posiadaniu. Podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej są zatem szeroko pojęte władze publiczne, a także podmioty dysponujące majątkiem publicznym oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.
Bezspornym jest, że organy prokuratury mieszczą się w zakresie podmiotowym stosowania ww. ustawy i jako organy władzy publicznej obowiązane są do udostępnienia posiadanych informacji, mających charakter informacji publicznych.
Odnośnie samego sposobu udzielenia informacji, to w art. 16 ustawa wskazuje decyzję jako formę rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w dwóch przypadkach : odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej. Decyzja odmawiająca udostępnienia informacji publicznej może być wydana wówczas, gdy chodzi o informację mieszczącą się w zakresie przedmiotowym i podmiotowym ustawy o dostępie do informacji publicznej, a sama odmowa następuje z uwagi na ochronę danych osobowych, tajemnicę zawodową, służbową, państwową, skarbową.
Omawiana ustawa nie wyznacza sposobu i formy rozpatrzenia wniosku
o udostępnienie informacji publicznej w sytuacji, gdy organ do którego złożono wniosek udostępnia informacje publiczne oraz nie dysponuje żądanymi informacjami.
W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że udostępnienie informacji publicznej stanowi wyłącznie czynność materialno – techniczną, a formę i sposób jej udostępnienia wyznacza zakres żądania.
W sytuacji, gdy organ administracji publicznej nie dysponuje żądanymi informacjami, nie wydaje decyzji, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych, ale zobowiązany jest do wyjaśnienia wnioskodawcy, że z uwagi na ich brak nie ma fizycznej możliwości ich udostępnienia.
W rozpoznawanej sprawie P. J. zarzuca bezczynność Prokuratora Rejonowego w zakresie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia […]. Mając na uwadze zakres żądanych informacji oraz działania organu podjęte w celu rozpatrzenia wniosku skarżącego, należy stwierdzić, że Prokurator Rejonowy nie pozostawał w bezczynności, bowiem udzielił wnioskodawcy informacji publicznej w takim zakresie w jakim ją posiadał. Mianowicie w odpowiedzi na pierwsze pytanie zawarte we wniosku poinformował skarżącego, że w Prokuraturze Rejonowej osobami upoważnionymi do wydawania decyzji administracyjnych są : Prokurator Rejonowy i jego Zastępca zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r., a na drugie pytanie – , że sprawy związane z wykonywaniem budżetu Prokuratury Rejonowej należą do zadań Wydziału Budżetowo – Administracyjnego Prokuratury Okręgowej.
W konsekwencji należy uznać, że Prokurator Rejonowy, nie pozostawał w bezczynności, skoro rozpoznał wniosek i udzielił żądanej informacji,
w takim zakresie w jakim ją posiadał.
Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku.
Dodatkowo należy wskazać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyrokiem z dnia […] w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 22/08 oddalił skargę P. J. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, obejmującej ten sam zakres żądanych informacji jak w rozpoznawanej sprawie.

Uzasadnienie wyroku