III SA/Łd 599/10 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2010-11-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Łuczyńska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 10 listopada 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2010 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia […] nr […] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. a.ł.

Uzasadnienie wyroku

W dniu 21 września 2010 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. nadał w urzędzie pocztowym skargę adresowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia […], nr […] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.Z akt sprawy wynika (k nr 214), że zaskarżone postanowienie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 23 sierpnia 2010 roku.W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2010 roku, skarga została w dniu 27 września 2010 roku przesłana zgodnie z właściwością Dyrektorowi Izby Skarbowej w Ł. O przekazaniu skargi poinformowano stronę skarżącą.Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. otrzymał skargę w dniu 30 września 2010 roku (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 8 akt sprawy). W dniu 2 listopada 2010 roku organ administracji przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi odpowiedź na skargę wraz ze skargą, wnosząc o jej oddalenie.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) – [zwanej dalej p.p.s.a.], skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji oznacza, iż w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd ten powinien przekazać ją właściwemu organowi administracji tj. temu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w przepisie art. 53 § 1 p.p.s.a., decyduje data nadania skargi przez sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej ( por T. Woś w: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz" Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Warszawa 2005, str. 248 oraz postanowienie Sądu Najwyższego z 14. listopada 1973 r. w sprawie o sygn. akt II CZ 183/73 opubl. OSP 1974/5/97 oraz uchwałę Sądu Najwyższego z 28. listopada 1987 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 33/87 opubl. OSNCP 1988/6/73).Sąd podzielając powyższy pogląd prawny przyjął więc, że skarga została wniesiona w dacie nadania skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi do Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. tj. w dniu 27 września 2010 rokuWskazane powyżej ustalenia świadczą zatem o uchybieniu przez stronę skarżącą terminowi do wniesienia skargi. Termin ten wynosił trzydzieści dni od dnia doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie tj. w dniu 23 sierpnia 2010 roku i upłynął w dniu 22 września 2010 roku, wniesienie zaś skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi nastąpiło w dniu 27 września 2010 roku.Stosownie natomiast do treści przepisu art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt. 2 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.a.ł.