I FSK 1658/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Inne
Sygn. powiązane: I SA/Łd 1467/08
Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-09-07
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Zwrócono skargę kasacyjną do WSA w celu usunięcia dostrzeżonych braków
Sędziowie:
Barbara Wasilewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : Sędzia NSA Barbara Wasilewska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów – organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w W. – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 05 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Łd 1467/08 w sprawie ze skargi L. S.A. z/s w S. na interpretację Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2008 r. nr […] w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług postanawia zwrócić skargę kasacyjną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w celu usunięcia dostrzeżonych braków.
Uzasadnienie: Minister Finansów (organ upoważniony Dyrektor Izby Skarbowej w W. – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P.) – reprezentowany przez radcę prawnego w osobie J. D. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Łd 1467/08 – uwzględniającego skargę na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego, z dnia 16 czerwca 2008 r. nr […], wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w W. z upoważnienia Ministra Finansów. Do skargi kasacyjnej dołączona została, poświadczona za zgodność kserokopia pełnomocnictwa z 26 maja 2009 r.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
W wyniku wstępnego badania skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł, iż nie spełnia ona wszystkich wymagań formalnych.
Znajdujące się w aktach sprawy pełnomocnictwo udzielone przez Ministra Finansów dla r.pr. J. D. zawiera upoważnienie do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na pisemne interpretacje indywidualne w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wydawane w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w P., zgodnie z jego właściwością miejscową wynikającą z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.). W przedmiotowej sprawie zaskarżono natomiast wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczący interpretacji wydanej z upoważnienia Ministra Finansów, ale przez Dyrektora Izby Skarbowej w W.
W konsekwencji należało uznać, że skarga kasacyjna obarczona jest brakiem formalnym, o którym mowa w art. 176 w zw. z art. 46 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej "P.p.s.a.") – w zakresie umocowania do reprezentowania organu w tejże sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – podlegającym usunięciu w trybie art. 49 w zw. z art. 193 P.p.s.a., pod rygorem określonym w art. 178 in fine tejże ustawy.
Mając zatem na względzie przepis art. 180 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku