II SA/Wa 895/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-06-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Adam Lipiński /sprawozdawca/
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska, Adam Lipiński (spr.), Protokolant Agnieszka Kolasa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2009 r. sprawy ze skargi I. S. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji z dnia […] marca 2009 r. nr […] w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Policji: – oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku